ความเป็น APN คืออะไร ถ้าทำงานประจำทำให้เป็น APN ได้ไหมครับ


เมื่อได้รับคำถามนี้ทำให้พยาบาลPCU ฉุกคิดว่าได้หลงลืมอะไรบางอย่างที่สำคัญไป จึงขอเอาบันทึกนี้ขึ้นคิดว่าคงมีประโยชน์กับน้องๆอีกหลายคนที่ต้องการพัฒนาตนเอง

หัวเรื่อง: รบกวนถามคับ

ข้อความ:

สวัสดีครับ   รบกวนถามว่า ความเป็น APN คืออะไร

                      ถ้าทำงานประจำทำให้เป็น APN ได้ไหมครับ  คำถามจากพยาบาลวิชาชีพนราธิวาสขอบคุณครับ

ตอบได้คะถ้ามีคุณสมบัติครบ สภาต้องการให้เป็นความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติการพยาบาลให้มีช่องทางให้ก้าวหน้าโดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหาร อย่างแรกคือต้องเรียนต่อให้จบ ป.โท สาขาการพยาบาล หรือหากจบสาขาใกล้เคียงก็สามารถเรียนเฉพาะส่วนที่ขาดกับสถาบันที่เปิดสอน ป.โทพยาบาลเพิ่มเติมได้ ถ้านราธิวาส  ก็มี ม.นราธิวาสที่ร่วมกับม.บูรพาเปิดหลักสูตรพิเศษเสาร์อาทิตย์แต่พี่ไม่แน่ใจลองหารายละเอียดเพิ่มเติมดู ส่วนที่มอ.หาดใหญ่ก็มีเปิดหลักสูตรปกติ และพิเศษเสาร์อาทิตย์ ลองอ่านสรุปของพี่ที่เขาไปประชุมมาดูเป็นไอเดีย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สภาการพยาบาล

 

 

เรื่อง      การพัฒนาบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ผู้จัด      คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่     19 – 20 เมษายน 2551

 สถานที่ คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา  

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง Advanced Practice Nurses (APNs)

มีองค์ความรู้และทักษะทางคลินิกที่เฉพาะด้าน และจบการศึกษาทางการพยาบาลในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกซึ่งเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน Specialization ,Expansion และAdvancement of Practice

สภาการพยาบาลได้ให้คำอธิบายถึง APNs ว่าเป็นการปฏิบัติพยาบาลที่ต้องใช้ทักษะและสมรรถนะในการจัดการดูแลผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ โดยใช้ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง ใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองหาเหตุผล เพื่อตัดสินใจทางคลินิก ในการจัดการกับผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน มีทักษะสูงในการจัดการเกี่ยวกับองค์กร ระบบสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สุขภาพและบุคลากรอื่น ทั้งภายในและภายนอกระบบสุขภาพ มีเอกสิทธิ์สูงในการปฏิบัติ สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ และรับผิดชอบผลที่ตามมา

การกระทำการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน จัดการให้มีระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะโรคที่มีประสิทธิภาพ ให้เหตุผลและตัดสินใจเชิงจริยธรรม โดยบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์  ผลการวิจัย ความรู้ ทฤษฎีการพยาบาลและทฤษฎีอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน ความชำนาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง มุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พัฒนานวัตกรรมและกระบวนการดูแลในกลุ่มผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเฉพาะโรคอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ร่วมงานในการพัฒนาความรู้และทักษะงานเชิงวิชาชีพ ตลอดจนติดตามประเมินคุณภาพและจัดการผลลัพธ์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงประเมินผลในการดูแลผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน

                ลักษณะของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

1. เป็นการปฏิบัติพยาบาลในลักษณะที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงให้การดูแลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

2. เป็นการปฏิบัติพยาบาลที่ขยายขอบเขตออกไปมากกว่าการปฏิบัติแบบเดิมๆ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และเอกสิทธิ์ในการตัดสินใจ

3. เป็นการปฏิบัติพยาบาลอย่างขั้นสูง หมายถึงมีการบูรณาการทั้งทฤษฎี วิจัยและความรู้จากการปฏิบัติ และมีการสังเคราะห์ความรู้ทั้งแนวลึกและแนวกว้าง พร้อมการประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นอะไรที่มากกว่าความชำนาญที่เกิดจากประสบการณ์นานปี แต่ต้องมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในระดับสูง

                สภาการพยาบาลกำหนดสมรรถนะและบทบาทของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ไว้ 9 ด้าน ดังนี้

1. มีความสามารถในการพัฒนา จัดการ และกำกับระบบการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หรือเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะโรค ( Care Management)

2. มีความสามารถในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย หรือ กลุ่มเฉพาะโรคที่มีปัญหาซับซ้อน (Direct care)

3. มีความสามารถในการประสานงาน (Collaborator)

4. มีความสามารถในการสร้างเสริมพลังอำนาจ (Empowering) การสอน (Education) ฝึกทักษะ (Coaching) เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติ (Mentoring)

5. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาในการดูแลกลุ่มเป้าหมายหรือเฉพาะกลุ่มที่ตนเองเชี่ยวชาญ (Consultation)

6. มีความสามารถในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)

7. มีความสามารถในการให้เหตุผลทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical reasoning and ethical decision making)

8. มีความสามารถในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Base Practice)

9. มีความสามารถในการจัดการและประเมินผลลัพธ์ (outcome Management and Evaluation)

 

สรุป        พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาโททางการพยาบาล มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการทางคลินิกเฉพาะสาขาหรือชุมชน และผ่านการสอบวัดความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขาจากสภาการพยาบาล การก่อเกิดพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงจะทำงานร่วมกับพยาบาลขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร และผู้ร่วมงานอื่นๆ ในการพัฒนาคน พัฒนางานและคุณภาพของการพยาบาล

                ปัจจุบันสภาการพยาบาลได้ออกวุฒิบัตรรับรองผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 9 สาขา ได้แก่

1. สาขาการผดุงครรภ์

2. สาขาการพยาบาลมารดาและทารก

 3. สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์

4. สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

5. สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

6. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

7. สาขาการพยาบาลเด็ก

8. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการิดเชื้อ

9. สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก

                ซึ่งสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก เป็นสาขาที่เปิดสอบวุฒิบัตรในปี 2551 เป็นปีแรก

 

หมายเลขบันทึก: 272433เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2009 09:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กรกฎาคม 2012 17:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (46)

เข้าไปพบปะพูดคุยกลับรุ่นพี่ APN ได้ที่

http://gotoknow.org/blog/apn  คะ

เป็นanesมาแล้ว1ปีค่ะสามารถสอบเป็นพยาบาลAPNได้เลยไหมค่ะ(ยังไม่ได้เรียนป.โท)

-แล้วพยาบาลAPNต่างจากพยาบาลทั่วไปอย่างไรเรื่องค่าตอบแทนค่ะ

หลักสูตรวิสัญญี 1 ปีที่ราชวิทยาลัยวิสัญญีอนุมัติรับรอง ใช้ได้คะ แต่ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานพี่ไม่แน่ใจลองเข้าไปเช็คคุณสมบัตรที่Webสภาการพยาบาลดูนะคะ ส่วนค่าตอบแทนจะได้ระดับ2-3

จบ ป.โท พยาบาล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ทำงาน PCU ในรพ.

สมัครสอบ APN ปี 52 แล้วถ้าเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพไม่ได้ การทำงานกับตำแหน่งไม่ไปด้วยกัน และไม่ได้ค่าวิชาชีพด้วย สภามีแนวทางอย่างไรคะ

คุณสามารถเป็นAPNได้หากยังต่อใบอนุญาตของสภาอยู่ ส่วนที่มาของตำแหน่ง  พยาบาลPCUเองก็เป็นคนปฐมภูมิเหมือนกันไม่รู้ที่มาที่ไปของการย้ายตำแหน่งคะเพราะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์ของแต่ละคนก็แตกต่างกัน ถ้าถามเรื่องแนวทางของสภาพยาบาลPCUตอบไม่ได้หรอกคะ แต่ยินดีรับฟังการระบายความคับข้องใจ

สวัสดีค่ะ พี่พยาบาล หาดใหญ่ ...

น้องเป็น นศ พยาบาล เข้ามาบล๊อกพี่โดยบังเอิญ

ช่วงนี้ กำลังฝึกงาน ด้าน BMC และ PH อยู่คะ

มานั่งอ่านๆ บล็อกของพี่ ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ^^

เลยแวะมาทักทาย และขอเป็นกำลังใจให้พี่ต่อไปคะ ^^

อ่อ ลืมบอกไปคะ

ตอนนี้ น้องอยู่ ปี 4 คะ ^^

ฝันๆ ไ้ว้ว่า อยากเป็น APN ด้่าน เวชปฏิบัติ

แต่ตอน ป ตรี จบนี่ ชอบ ทางด้าน ER และก็ EMS อะคะ

พี่พอจะมีแนวทางแนะนำยังไงบ้างคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ ^^

ยินดีที่ได้รูจักคะน้องBiLL  ใกล้จบแล้ว ดีใจที่จะได้มีพยาบาลรุ่นใหม่ๆมาช่วยส่งเสริมวิชาชีพเรา ถ้าชอบทาง ER EMS ก็เป็นสาขาที่ก้าวหน้าได้ดีทีเดียวคะ  จบแล้วเลือกปฏิบัติงานที่ER พอมีประสบการณ์ก็หาโอกาสเรียนต่อป.โททางการพยาบาลแล้วทำวิทยานิพนธ์ในกลุ่มผู้ป่วยที่มาER ซึ่งมีเยอะกลุ่มให้เลือก สำคัญน้องต้องมีเป้าหมายในชีวิตการเป็นพยาบาล

กำลังเรียน ป.โทเวชปฏิบัติชุมชน แต่ไม่ได้อยู่ PCU ถ้าทำงาน IC รพ. จะสามารถเชื่อมลงชุมชนได้อย่างไรคะ หรือมี APNเวชปฏิบัติ ที่ทำงาน IC บ้างไหมคะ

พี่ไม่ทราบว่ารพ.น้องเป็นรพ.ระดับใด มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกลุ่มการกับงานเวชปฏิบัติชุมชนอย่างไร เพราะโครงสร้างภายในแต่ละที่ไม่เหมือนกัน โดยหลักการผู้บริหารการพยาบาลต้องวางแผนว่าต้องการAPNสาขาใดบ้าง แต่ละสาขาต้องการสักกี่คน จะให้รับผิดชอบงานอะไรบ้าง พี่แนะนำว่าควรปรึกษากับผู้ใหญ่ในหน่วยงานจะเหมาะกว่าคะ ถ้าดูตามงานน้องเรียนinfectiousก็จะได้ประโยชน์มาก ถ้าเป็นเวชฯ มันค่อนข้างชัดว่าต้องอยู่ชุมชนลองขยายงานICของน้องดูว่าถ้ารับICชุมชนมาดูแลจะไปซ้อนกับคนชุมชนที่เขาทำอยู่เดิมไหมหรือไปช่วยเขาในส่วนขาดตรงไหนได้ และศักยภาพเราไหวไหม และเราต้องปรับตัวกับบทบาทใหม่ที่ไม่ไช่ทำเฉพาะในรพ.

สวัสดีพี่

น้องกำลังศึกษาต่อป.โทสาขาผดุงครรภ์ค่ะและตอนนี้ก็กำลังเรียนเกี่ยวกับAPN ไม่ทราบว่าพี่พอจะมีตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมรรถนะเรื่อง การประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(outcome management and evaluation) บ้างรึป่าว

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอะค่ะรบกวนด้วยนะค่ะ

พี่มีแต่ประเมินสมรรถนะแต่ไม่ได้สร้างแบบประเมินผลลัพธ์คะ พี่ได้ฉบับร่างมาจากสำนักการพยาบาล ถ้ามีเวลาน้องเข้าWebสำนักการพยาบาลดูนะคะ

สวัสดีคะพี่ น้องเข้ามโดยบังเอิญเหมือนกัน ตอนนี้เรียนโท สาขาสูงอายุ กำลังเรียนเรื่องบทบาทของ APN แล้ว อยากหาเรื่องและปัญหาทำเค้าโครงวิจัยค่ะ หาเรื่องยังไม่ได้เลย ทำงานที่ER ค่ะ มีเรื่องที่น่าสนใจทำไหมค่ะ

 สวัสดีน้อง Lucky

      น้องลองย้อนความคิดไปตอนก่อนมาเรียนโท ว่าน้องอยากรู้เรื่องอะไร ทำไมมาเรียนสาขานี้ความอยากรู้นั้นแหละที่น้องต้องหาทางไปเจอมันให้ได้  ขอให้โชคดีนะ

สวัสดีค่ะ พี่ พยาบาล PCU

ขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ APN ค่ะ น้องจบ ป. โท สาขาการพยาบาลเด็กค่ะ แต่ปฏิบัติงานจริงอยู่ที่ ward สูตินรี

เลยไม่แน่ใจค่ะ ว่าจะสอบได้มั้ย เพราะอยู่ไม่ค่อยตรงกับสาขาที่จบโทมา

ส่วนภาระงานที่รับผิดชอบก็มีผู้ป่วยเด็กค่ะ แต่เป็นเด็กหลังคลอด (well baby) และมีเด็กตัวเหลืองที่ต้องให้ Phototherapy

สวัสดีน้องดวงกมล ไม่ทราบน้องอยู่รพ.ระดับใด ด้วยศักยภาพแล้วก็น่าต้องสอบสาขาเด็ก น้องต้องพยายามพัฒนาระบบงานการดูแลเด็กกลุ่มตัวอย่างที่เลือกให้เห็นเป็นรูปธรรม เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ และผลักดันให้ใช้ได้ทั้งหน่วยงาน งานนั้นควรเป็นงานที่เราพัฒนาเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราว่าเราสามารถทำได้ต่างจากพยาบาลประจำ

เรียน พี่พยาบาล PCU ที่เคารพ

จบ ป.ตรี พยาบาลชั้นหนึ่ง (ป โท ด้านบริหารการศึกษา) ทำงานเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90เตียง ทำงานนี้มา 2 ปี ถามว่า จะสามารถสอบAPNด้านโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อได้หรือไม่

สวัสดีคะคุณ keep

จากคุณสมบัติสอบได้แน่คะแต่อาจต้องTake course บางวิชาเพิ่มคะ ส่งคุณวุฒิ และประสบการณ์การทำงานไปให้สภาการพยาบาลตรวจสอบให้ จะแน่นอนที่สุดคะ

ปฏิบัติงานอยู่ERร.พ.ชุมชน กำลังเรียนโทเวชปฏิบัติชุมชนปี1

1.จะสอบAPN เวชปฏิบัติชุมชนได้หรือไม่ จะต้องเตีรยมเก็บผลงานอย่างไร

2. จะทำdirect care case ได้หรือไม่ขอขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยค่ะ

ตอบ ได้คะเพราะรพ.ชุมชนนอกเวลาราชการพยาบาลER เป็นผู้ตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแทนแพทย์ ส่วนผลงานจะทำdirect care case ก็ได้ หลักการคือทำอย่างไรให้สิ่งที่เราทำสามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน และเราสามารถแสดงบทบาทของAPNให้ชัดว่าเราต่างจาก พยาบาลประจำการที่ไม่ไช่APN และงานนั้นสามารถคงอยู่ในระบบได้ไม่ไช่ทำอยู่แต่ตัวเรา เพื่อนหรือคนในโรงพยาบาลไม่รู้ว่าผลงานงานเราคืออะไร หรือเราทำอะไร

สวัสดีค่ะพี่พยาบาล PCU

ดีใจมากที่ได้เจอพี่ในระบบ IT ต้องการหาที่ปรึกษาพอดีค่ะ คือน้อง Plan จะเรียนสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว เพราะต้องการกลับไปอยู่บ้านเปิดสถานพยาบาลเล็กๆสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนค่ะพี่ ขอบคุณค่ะพี่

สวัสดีน้องหนุนน้อย

ถ้าเป็นไปได้เรียนหลักสูตรป.โทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว นะคะ หลักสูตร 4 เดือนสำหรับพี่คิดว่าไม่พอและเป็นการผลิตเฉพาะกิจเท่านั้น

ขอบคุณพี่มากค่ะ หากมีประเด็นสงสัยจะขออนุญาตรบกวนสอบถามพี่เพิ่มเติมนะคะ

สวัสดีค่ะพี่หนูกำลังเรียน ป.โทอยากถามพี่เรื่ัองการเลือกทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวกับสายงานเรามีหลักในการเลือกอย่างไรคะ ทำงานเป็นพยาบาลเด็กค่ะ

สวัสดีคะคุณพยาบาลเด็ก

ก็ควรทำสิ่งที่เรามีความรู้และถนัดคะ

สวัสดีค่ะ หนูจบป.ตรีพยาบาลมาค่ะ แต่เพิ่งเรียนจบป.โทสาธารณสุขศาสตร์มาไม่นานมานี้ หนูต้องการ take course เพื่อเป็น APN แต่ไม่ทราบจะสอบถามได้ตรงไหนค่ะ และเนื่องจากหนูจบไม่ตรงสาขาป.โทพยาบาล จึงอยากรบกวนสอบถามพี่ว่าพอมีเบอร์โทรหรือแนะนำที่เรียนเพื่อจะเป็น APN เวชปฏิบัติชุมชนได้ที่มหาวิทยาลัยไหนบ้างคะ หนูมืดแปดด้านจิงๆ เพราะเพิ่งมารู้เรื่อง ว่าหากจบป.โทไม่ตรงกับสาขาพยาบาลจะปรับเงินเดือนอะไรไม่ได้เลยค่ะ ขอบพระคุณพี่มากๆเลยค่ะ ><

สวัสดีคุณพยาบาลตัวน้อยๆ

เข้าไปในWeb ของสภาการพยาบาลเลยคะหาสิ่งที่น้องต้องการให้เจอ www.tnc.or.th

สวัสดีค่ะ ตอนนี้หนูเรียนอยู่ปี 4 และมีเป้าหมายว่าจะเรียนต่อโทด้านอารุยศาสตร์แล้วอยากสอบ APN ค่ะ หนุจึงอยากรู้ว่าถ้าหนูเรียนจบแล้ว แล้วกลับมาทำงาน หนูสามารถทำงานที่ไหนได้บ้างคะ ถ้าหากทำงานที่ รพ ส่วนมากแล้วเค้าจะมอบหมายหน้าที่อะไรให้บ้างคะ ...ขอบคุณค่ะ

สวัสดีน้องนักศึกษาTANN_SN

ก็ดีคะที่รู้จักคิดวางแผนให้ตนเอง น่าชื่นชม แต่สงสัยว่าหนูกำลังเรียนอยู่ที่ไหนคะ คำถามที่หนูถามพยาบาลPCUไม่อยู่ในข่ายที่จะตอบคะมันขึ้นอยู่กับตัวของหนูความชอบส่วนตัวและความสมารถของหนูเอง คนที่จะช่วยหนูขบปัญหานี้น่าจะเป็นอ.ที่ปรึกษาของหนูคะ อ.ที่ปรึกษาใกล้ชิดกับนศ.มากกว่าคนที่เจอกันบนเว็บแบบพยาบาลPCUเป็นแน่ สิ่งหนึ่งที่พยาบาลPCU แนะนำได้คือให้เรียนต่อสาขาทางการพยาบาล เพราะต่อไปเราจะต่อสู้ให้เกิดเป็นราชวิทยาลัยเช่นเดียวกับวิชาชีพข้างเคียงซึ่งเทียบได้กับ ป.เอก ทางคลินิค กว่าน.ศ.จะจบเป็นAPN ราชวิทยาลัยก็คงเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ตอบแล้วนศ.อาจฟังไม่ค่อยเข้าใจเพราะวัตถุประสงค์หน้านี้เพื่อเผยแพร่เรื่องAPNคะ

ขอคุณค่ะ เด๋ซจะลองไปปรึกษาอาจารย์ดูนะคะ (เคยไปปรึกษาแล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์ก็เพิ่งเรียนจบ เลยยังให้คำตอบไม่ได้มากค่ะ แต่เด๋วลองถามอีกทีค่ะ)

ขออนุญาตสอบถามด้วยคนนะค่ะ.........ตอนนี้หนูมีความสนใจจะศึกษาต่อ ป.โท ด้านพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แล้วยังสับสนในประเด็นนี้ คือ เมื่อจบ ป.โท ทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแล้วนอกจากเราจะสามารถไปสอบเป็น APN ได้ เรายังสามารถไปขอใบประกาศนียบัติฉพาะทางพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ได้เลยโดยไม่ต้องไปอบรม 4 เดือนอีกหรือไม่ ?.......ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ

น้อง NUCHY

พยาบาลPCU คิดว่าถ้าน้องจบป.โท จะสอบAPNสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชได้ ส่วนพยาบาลเวชปฏิบัติเดี่ยวนี้จะมีหลักสูตรป.โทจบเป็นพยาบาลเวชปฎิบัติคะ (เดิมเรียน 4 เดือนแล้วได้ประกาศNPแต่เมื่อครบจำนวนที่นโยบายสั่งการก็จะหยุดผลิตเหมือนพยาบาลเทคนิคแล้วผลักดันให้เรียนต่อเป็นNPป.โท ต่อไป)

ขอบพระคุณคุณพี่ พยาบล PCU ใจดี มากๆค่ะ ....... แล้วหนูขอสอบถามเพิ่มเติมอีกหน่อยนะค่ะ....ถ้าในอนาคตหนูสามารถสอบได้เป็น APN + มีใบประกาศเฉพาะทางแล้ว นอกจากความรู้ในวิชาชีพ การได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการได้พัฒนาตัวเองแล้ว....ในส่วนของรายได้ที่หนูจะได้เพิ่มขึ้นจากการที่หนูมีใบ APN กับ ใบประกาศเฉพาะ มีอะไรบ้างค่ะ (ปัจจุบันหนูเป็นพยาบาลวิชาชีปฏิบัติการ ก็จะได้เงิน พตส.เดือนละ 1,500 บาท + เงินเดือน + ค่าครองชีพ).........ขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งนะค่ะ @^_^@

ตอบ"ส่วนของรายได้ที่หนูจะได้เพิ่มขึ้นจากการที่หนูมีใบ APN"

ที่ทราบตอนนี้ก็เพิ่มพตส.จาก 1,500.- เป็น 2,000.- บาท อย่างอื่นยังไม่ทราบคะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ....

สวัสดีค่ะพี่   น้องจบพยาบาลวิชาชีพ  ช้น 1  ทำงาน มา 6  ปี อยากเรียนต่อ  โทค่ะ  ยังตัดสินใจไม้ได้ว่าจะเรียนด้าน  สาธารณสุข  หรือ  พยาบาลดี  พอเข้ามาอ่าน  กระทู้ ในเวบของพี่  น่าสนใจดี  แต่น้องมีความตั้งใจอยากเป็นพยาบาลในชุมชน   น้องทำงานอยู่  รพ.ระดับตติยภูมิ    รบกวนพี่ช่วยให้ข้อมูลการเรียน   ขอขอบพระคุณพี่มากค่ะ

สวัสดีคุณวิไลวรรณ พี่แนะนำให้ไปหาหนังสือพยาบาลไร้หมวก ของคุณเพ็ญลักขณา ขำเลิศ
เป็นพยาบาลที่ทำงานสุขภาพชุมชน ...มาลองอ่านดูเป็นข้อมูลแล้วค่อยๆคิดคะ

ข้อมูลหนังสือ พยาบาลไร้หมวก โดย หยดน้ำwww.chulabook.com/description.asp?barcode=9789748195056 อ่านรายละเอียด พยาบาลไร้หมวก โดย หยดน้ำ สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ www.chulabook.com หรือสั่งซื้อผ่าน Call Center โทร.0-2255-443.

อยากจะถามพี่พยาบาล PCU คะ ถ้าหนูจบโท เวชชุมชน หนูจะไปทำงานเอกชนได้มั้ยคะอยู โอพีดี อะไรทำนองนี้อ่ะคะ หรือหนูต้องออยู่ชุมชน อนามัย PCU ของรัฐบาลเท่่นั้นคะ หรือพี่พยาบาล PCU มีอะไรดีๆแนะนำคะ

สวัสดีคะคุณพยาบาลน้อย

ถ้าจบโท เวชชุมชน จะไปทำงานเอกชนได้มั้ย ต้องขึ้นกับความต้องการของรพ.เอกชนแห่งนั้นๆที่ไปสมัครว่าเขาต้องการพยาบาลระดับปริญญาตรีแผนกใด ปริญญาโทสาขาใด รพ.เอกชนมีมากมายในปท.ไทยแต่ละแห่งก็มีความต้องการแตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละแห่งคะน้องต้องไปติดต่อฝ่ายบุคคลโรงพยาบาลเป้าหมายที่เล็งจะไปดูคะ

สวัสดีคะคุณพยาบาลน้อย


"จบโท เวชชุมชน จะไปทำงานเอกชนได้มั้ย " ขึ้นกับนโยบายของรพ.แต่ละแห่งน้องต้องไปติดต่อฝ่ายบุคคลของรพ.ที่ตั้งเป้าจะไปสมัครดูคะ

สวัสดีค่ะ ถ้าจบป.โททางด้านโภชนาการมาแต่จบตรีพยาบาล สามารถสอบต่อ APN ได้มั้ยคะ

รบกวนสอบถามค่ะ มีน้องพยาบาล จบป.โทการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ยังไม่ได้สอบAPN ขณะนี้ปฏิบัติงานคลินิกบำบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน และบริการcousellingกรณีผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิต ติดตามเยี่ยมผูป่วยจิดเวชที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับการส่งต่อมา สอบถามว่าเค้าสามารถเบิกพตสในกลุ่ม3 พว35ได้มั้ยคะ

สวัสดีค่ะจิตรทิวา ตอบ จบป.โททางด้านโภชนาการมาแต่จบตรีพยาบาล สามารถสอบต่อ APN ได้คะแต่ต้องเรียนทฤษฏีทางการพยาบาลให้ครบตามที่สภากำหนดและมีกลุ่มเป่าหมายผู้ป่วยที่ดูแลชัดเจนคะ

เรียนคุณtong.pat2012@hotmail.com ตอบ “รบกวนสอบถามค่ะ มีน้องพยาบาล จบป.โทการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ยังไม่ได้สอบAPN ขณะนี้ปฏิบัติงานคลินิกบำบัดยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน และบริการcousellingกรณีผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพจิต ติดตามเยี่ยมผูป่วยจิดเวชที่อยู่ในชุมชนที่ได้รับการส่งต่อมา สอบถามว่าเค้าสามารถเบิกพตสในกลุ่ม3 พว35ได้มั้ยคะ”

เรื่องที่เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนมันขึ้นกับหลายปัจจัยไม่อยากตอบเลยคะ เพราะถึงตอบก็ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้ บางที่ก็ให้พว.35 บางที่ก็เข้มต้องให้สภารับรองว่ามีคุณสมบัติครบคะ

จาก: นายจรูญ ทองจันทร์ jaroonchaideaw@gmail.comหัวข้อ: ขอทราบความเป็นธรรมในหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง4เดือน—————————————

ทำงานรพช.แพทย์เวรมีจำกัดเวลากลางคืนต้องตรวจและให้ยาเบื้องต้นต้องตรวจคัดกรอง สภาส่งเสริมให้เรียนหลักสุตรเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักนภาพพยาบาลและเพื่อปรับค่าตอบแทนผมจบเวชฯทั่วไปมาจะ10ปีไม่ได้อะไรเพิ่มเลยทั้งที่เวรดึกเป้นหัวหน้าเวรก้ต้องตรวจคนไข้เบื้องต้นไม่เรียนก้แทบจะไม่มีความรุ้เลยในการตรวจร่างกายและยาพื้นฐานมิหนำซ้ำเวลาทำHAก้บอกว่าห้องฉุกเฉินใช้พยาบาลเวชตรวจเบื้องต้นและคัดกรอง.ค่าตอบแทนก็1500เท่ากับพยาบาลที่ไม่มีวุฒิ ท่านลองมาดุบริบทรพช.กันบ้างว่านอกเวลาราชการเป้นอย่างไรทำไมเวลาจัดกลุ่มพว.32ท่านไม่นึกถึงเราบ้างท่านนึกถึงพยาบาลopdและapnทั้งๆที่พตส.ก้บอกว่าปฏิบัติงานจริงทำจริงปัจจุบันหลักสูตรEpในอีอาเป้นการพยาบาลขั้นสูงได้2000ทั้งที่เรียน4เดือนเหมือนกันหรือเวชทั่วไปเป็นขั้นต่ำถ้าสภาคิดจะช่วยเกลือปรับค่าทดแทนพตส.มองกว้างๆหน่อยครับ ว่าความเป็นธรรมมมีอยุ่ตรงไหนทำไมไม่ให้2000สำหรับคนที่มีวุฒิและทำงานผมงงครับแยกแยะแบ่งกลุ่มกันได้งงมาก

ตอบ พี่คงช่วยเป็นได้แค่กระบอกเสียงส่งข้อคับข้องของน้องในวิชาชีพ และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันคะ

จบ ป.โท วทม. เวชศาสตร์ชุมชนจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรียนเต็มเวลา 2 ปี เต็ม ตั้งแต่เมื่อ20 ปีก่อน อยากทราบวาทางสภาการพยาบาลได้นำวุฒินี้ไปปรับเทียบ เท่ากับเวชปฎิบัติต่างๆอย่างไรหรือไม่ เพราะในหลักสูตรมีเรียนรักษาพยาบาลเบื่้องต้น และเวชศาสตร์ชุมชน เป็นหลัก เวลาหาเทียบแล้วไม่มีในสารบบเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี