การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประเสริฐ
ผลงานทางวิชาการ คศ.3 (บทคัดย่อ) ที่ผ่านแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคัดย่อ       การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  

ผู้ประเมินโครงการ   นายประเสริฐ   สวนจันทร์

ตำแหน่ง    รองผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะชำนาญการ

ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากกอไผ่   วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร    มีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการทราบสัมฤทธิผลของการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่  ตั้งไว้หรือไม่  ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี 3 ส่วน คือ คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 60 คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 420 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 210 คน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เครื่องมือที่ใช้ศึกษามี  3 ชุด  คือ 1) แบบสอบถามคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา      วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์

                ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พบว่า ด้านบริบทและสภาพแวดล้อม ในหัวข้อส่วนใหญ่ได้ผลอยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.73-4.33) ด้านปัจจัยเบื้องต้น ในหัวข้อส่วนใหญ่ได้ผลอยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.53-3.78) ด้านกระบวนการ ในหัวข้อส่วนใหญ่ได้ผลอยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.57-3.90) ด้านผลผลิต ในทุกหัวข้อได้ผลอยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.55-3.95)

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทุกระดับชั้น พบว่า  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่อง การดูแลพฤติกรรมนักเรียนในด้านการมาสาย  การหนีเรียน  การขาดเรียน  และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ   มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  และเห็นว่ามี การปฏิบัติเรื่องให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายของนักเรียนประจำวันน้อยกว่าทุกเรื่อง โดยมีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย  ด้านการคัดกรองนักเรียน  นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่อง การตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนทุกวันและประจำเดือนที่เน้นระเบียบวินัย  เช่น เครื่องแบบ  ทรงผม  และด้านสุขภาพพลานามัย  ความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ  มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  และเห็นว่ามีการปฏิบัติเรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน  เพื่อการส่งเสริมหรือแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียนน้อยกว่าทุกเรื่อง โดยมีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.06  อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  ด้านการส่งเสริมนักเรียน  นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่อง มีครูที่ปรึกษาประจำห้องเรียนและหัวหน้าระดับมาดูแลนักเรียน ในพิธีการหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ   ทุกวัน  มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  และเห็นว่ามีการปฏิบัติเรื่องมีการเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมกิจกรรมโฮมรูมกับครูที่ปรึกษา  เช่นการร่วมให้การอบรม   ให้ความรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียน โดยมีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  นักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมี    การปฏิบัติเรื่อง มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เพื่อฝึกความมีวินัยของนักเรียน เช่น การแบ่งเขตพื้นที่ประจำห้องเรียนให้ร่วมพัฒนาความสะอาดบริเวณโรงเรียนทุกวัน    มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก  และเห็นว่ามีการปฏิบัติเรื่องโรงเรียนมีการจัดสาระวิชาที่หลากหลายสนองความต้องการของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนจะสามารถแก้ปัญหาการเบื่อหน่ายในการเรียนและนักเรียนจะประสบผลสำเร็จในการเรียน น้อยกว่าทุกเรื่อง โดยมีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 อยู่ในเกณฑ์ระดับน้อย  ด้านการส่งต่อนักเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติเรื่อง  การประสานงานการส่งต่ออย่างเป็นระบบเพื่อความมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิผล  มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง  และเห็นว่ามีการปฏิบัติเรื่องให้ส่งนักเรียนกลับคืนสู่โรงเรียนเมื่อนักเรียนได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว เช่น การบำบัดยาเสพติด  อุบัติเหตุ ซึ่งใช้เวลาในการบำบัดหรือรักษาจากผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่าทุกเรื่อง มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62-3.82) ด้านการคัดกรองนักเรียน ในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.62-3.88) ด้านการส่งเสริมนักเรียน ในทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.68-3.90) ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ในหัวข้อส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง ) ด้านการส่งต่อ ในหัวข้อส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาก (มีค่าพิสัยของค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง )  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 มีการแสดงความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 3.70+0.29, 3.46+0.27, 3.50+0.25, 3.48+0.25, 3.44+0.25 และ 3.07+0.26 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางในทุกระดับชั้น ยกเว้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะอยู่ในเกณฑ์ที่มาก

นการนำบทคัดย่อมาลง  เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการประเมินแล้ว  จนได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น  กล่าวคือ  อาจจะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการบ้างในการประเมินโครงการของท่านอื่นที่ยังไม่ทำหรือเริ่มทำผลงานส่งและข้าพเจ้าก็ขอเอาใจช่วยด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้สู่บริหาร

คำสำคัญ (Tags)#ผลงานทางวิชาการ คศ.3 (บทคัดย่อ) ที่ผ่านแล้ว

หมายเลขบันทึก: 272375, เขียน: 30 Jun 2009 @ 23:11 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 04:03 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

มาเยี่ยมชมผลงานครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ ผลงานของลูกศิษย์เป็นอย่างไรบ้างครับ

นายวิเชียร หมื่นชั่ง
IP: xxx.19.66.20
เขียนเมื่อ 

อยากศึกษารายละเอียดทั้ง 5 บทได้มั๊ยครับ

ประจวบ ลังกาวงศ์
IP: xxx.175.234.108
เขียนเมื่อ 

งานน่าสนใจมากอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มมาก

เขียนเมื่อ 

ผลงานของอาจารย์น่าสนใจมากค่ะ

วาสนา ไกรแก้ว
IP: xxx.172.138.187
เขียนเมื่อ 

ชื่นชมท่านคะขยันจริง ๆ สมแล้วที่เป็สนครูมืออาชีพ