หน่วยบริการสนเทศ งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำเว็บไซต์ "มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา" นี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงาน แนะแนวการศึกษาต่อ ตลอดจนข้อคิดในการใช้ชีวิต ทักษะการเรียน การปรับตัวในมหาวิทยาลัย การปรับตัวในสังคม รวมถึงทักษะชีวิตในด้านต่างๆ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอ โดยในเว็บไซต์นี้จะประกอบด้วย เทปวีดีโอ เทปเสียงบรรยาย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะมีมาอัพเดทตลอดเวลาเมื่อมีการจัดกิจกรรมหรือจัดการบรรยาย ผู้จัดทำหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้ารับชมไม่มากก็น้อย...
     ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาทั้งวิทยากรผู้บรรยาย /ทีมงานถ่ายทำวีดีโอของคุณธัญญา ภักดี/ศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.ที่เอื้อเฟื้อโดเมน/สมาคมศิษย์เก่า มข.ที่เอื้อเฟื้อเว็บเซิร์ฟเวอร์ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ารับชม

ท่านที่มีวีดีโอที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและต้องการเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานโปรดติดต่อได้ที่
ชุมพร พารา
หัวหน้าหน่วยบริการสนเทศ
ติดต่อสอบถามโทร 0-4320-2357 ภายในมข. 1393  
ใช้บริการได้ที่
http://sac.kku.ac.th/media