รายงานผลการใช้ 

                  แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

                                                          ปราณี  คดีพิศาล

 

                                                       โรงเรียนวัดโคกทราง

                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

                            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ..2551

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างแบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80 /80

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองภาคสนามคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโคกทราง

กลุ่มเครือข่ายที่ 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

จำนวน  7  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  ชุด  30  แบบฝึก  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 

20  ข้อ 

                ผลการศึกษาพบว่า

                แบบฝึกการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  30  แบบฝึกที่

ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี ประสิทธิภาพ    85.23 / 89.29 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด