๓๖.สินส่วนตัว...สินสมรส


สินส่วนตัว และ สินสมรส

ศูนย์บริการร่วม  สำนักงานอัยการเขต ๓ ได้จัดทำแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน ที่มาขอรับริการ และในแผ่นพับดังกล่าวมีเรื่องเกี่ยวกับสินสมรสด้วย หากนำมาเผยแพร่ จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้อ่านบ้าง จึงได้นำมาเสนอในวันนี้

การสมรส หมายถึงการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ถึงจะไดรับการคุ้มครองตามกฏหมายดังกล่าว เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้ว บุคคลทั้งสองจะต้องก่อร่างสร้างตัว เพื่อความมั่นคงของชีวิตสมรส  สร้างครอบครัวให้มีความสมบูรณ์พูนสุข สิ่งที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับชีวิตสมรส ก็คือทรัพย์สิน เงินทอง และของมีค่าต่าง ๆ ที่หามาได้ร่วมกัน และติดตัวมาก่อนจะมาอยู่ด้วย

ในเรื่องการจัดการทรัพย์สินดังกล่าวจะทำอย่างไร และทรัพย์สินใดเป็นสินส่วนตัว หรือสินสมรส และจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไร ซึ่งพอจะแยกได้ ดังนี้

๑. สินส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์สิน

                ๑.๑ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

                ๑.๒ ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว  เครื่องแต่งกาย  หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ  หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ  หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

๑.๓ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา

๑.๔ ที่เป็นของหมั้น

* สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดให้ฝ่ายนั้นเป็นผู้จัดการ

 

๒. สินสมรส ได้แก่  ทรัพย์สิน

๒.๑ ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

๒.๒ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรส โดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือ เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ ระบุว่าเป็นสินสมรส

๒.๓ ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว

 

* สินสมรสที่สามีภริยาต้องจัดการร่วมกัน

* สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสดังต่อไปนี้ร่วมกัน  หรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง คือ

๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ  จำนอง  ปลดจำนอง  หรือโอนสิทธิจำนอง  ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ที่อาจจำนองได้

๒) ก่อตั้งหรือกระทำให้สุดสิ้นลง ทั้งหมดหรือบางส่วน  ซึ่งภาระจำยอม  สิทธิอาศัย  สิทธิเหนือพื้นดิน  สิทธิเก็บกิน  หรือภาระตัดพันในอสังหาริมทรัพย์

๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี

๔) ให้กู้ยืมเงิน

๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอสมควรแก่ฐานานุรูป  ของครอบครัวเพื่อการกุศล  เพื่อการสังคม  หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา

๖) ประนีประนอมยอมความ

๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย

๘) นำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล

* การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีดังที่กล่าวมานี้  สามีหรือภริยาจัดการได้เอง  โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง

 

* ผลของการไม่จัดการสินสมรสร่วมกัน  หรือโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม *

* ถ้าคู่สมรสฝ่ายใด  ได้ทำนิติกรรมดังกล่าวไป แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง   คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง  อาจฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้  เว้นแต่  คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นได้ให้สัตยาบัน (รับรอง)               แก่นิติกรรมนั้นแล้ว  หรือในขณะที่ทำนิติกรรมนั้น  บุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน

* ห้ามมิให้ฟ้องเพิกถอน นิติกรรมดังกล่าว  เมื่อพ้นหนึ่งปี  นับแต่วันที่ได้รู้เหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอน  หรือเมื่อพ้นสิบปี  นับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น

 

* หนี้สินของสามีภริยา *

* ถ้าสามีหรือภริยาต้องรับผิดเป็นส่วนตัว  เพื่อชำระหนี้ที่ก่อไว้ก่อนหรือระหว่างสมรส  ให้ชำระหนี้นั้น ด้วยสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นก่อน  เมื่อไม่พอจึงให้ชำระด้วยสินสมรสที่เป็นส่วนของฝ่ายนั้น 

* ถ้าสามี ภริยา  เป็นลูกหนี้ร่วมกันให้ชำระหนี้นั้น จากสินสมรส และสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย 

* หนี้ที่สามีภริยา เป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่ สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้

๑) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือน และจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว  การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาล  บุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตร  ตามสมควรแก่อัตภาพ

๒) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส

๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน

๔) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้น  เพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว  แต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน (รับรอง)

 

                            ---------------------------

หมายเลขบันทึก: 268645เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2009 21:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 11:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)
 • สวัสดีค่ะ ท่านศรีกมล
 • เข้ามาอ่านความรู้ที่......
 • (คาดว่า..กำลัง..)ใกล้ตัวค่ะ
 • เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ.

สวัสดีค่ะ

 • มาอ่านค่ะ
 • ขอขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีครูแป๋ม
 • ขอบคุณที่ติดตาม
 • ช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่ ต้องไปสัมมนาบ่อยครับ
 • สวัสดีครูคิม
 • หวังว่าคงสบายดี
 • ขอบคุณ
 • สวัสดีครูคิม
 • หวังว่าคงสบายดี
 • ขอบคุณ

สวัสดีค่ะท่าน...มาศึกษากฏหมายเพราะอ่อนมากๆ...ขอบคุณมากๆนะคะแล้วจะมาเรียนรู้อีกค่ะ

ติดตามอ่าน ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีคุณจอมใจ
 • ขอบคุณที่ติดตาม
 • สวัสดีคุณpkaek
 • ขอบคุณที่ติดตาม

อยากสอบถามหน่อยครับ

หนี้ทีเกิดข้นจากการนำมารักษาอีฝ่ายถือเป็นหนี้สมรถไหมครับ

คือมีรถอยู่ 1 คันค่ะแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นชื่อแฟนเนื่องจากที่บริษัทเขาได้ให้สิทธิพิเศษจ่ายประกันชั้น 1 ฟรีทุกปี

ก็เลยยอมโอนให้เป็นชื่อเขา แต่ตอนโอนเราไม่ได้จะเทียนสมรสกัน ตอนนี้จะไปจด เราสามารถแจ้งจดรถคันนี้เป็นสินก่อนสมรถของดิฉันได้ไหมค่ะ แต่รถยังเป็นชื่อเขาอยู่ และถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงค่ะให้ยืนยันได้ว่ารถคันนี้เป็นสินส่วนตัวของดิฉันให้เขาเขียนระบุไว้ตอนจดทะเบียนได้ไหมค่ะ และถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรหรือเปล่าค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี