การประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ๋บ้านฯ

สิทธ
ประชุมสัญจร ตำบลท่าอุแท

การร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่ แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลท่าอุแท

ครั้งที่ 6 / 2552  วันอังคารที่  16  มิถุนายน 2552   เวลา 10.00 น.

  ศาลาหมู่บ้าน  บ้านช่องเนียง  ต.ท่าอุแท  อ.กาญจนดิษฐ์  จ.สุราษฏร์ธานี

..............................................

 

                เมื่อที่ประชุมพร้อม   นายสมโชค  น่วมนวล   กำนันตำบลท่าอุแท  ประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระประชุม  ดังนี้

                ระเบียบวาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                                                1.1 ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 8   นายมณเฑียร  เกิดช่วย ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.8  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552   และผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 13  นายจรัส  ช่วยสงค์  ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ม.13  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552

                                                                1.2 การเลือกตั้ง  นายก อบจ. สุราษฏร์ธานี  วันที่  26 กรกฏาคม 2552

                                                            1.3 เรื่อง ด้านการเกษตรในตำบลท่าอุแท

                                    กำนันสมโชค  น่วมนวล   ประธานในที่ประชุม ได้ให้ นายสิทธิชัย  ช่วยสงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   ได้ชี้แจงข้อราชการในตำบลท่าอุแท ดังนี้

                                                              

                                                                 - ยินดีกับผู้ใหญ่บ้าน 2 ท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ในหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 ซึ่งจะได้ทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือและให้บริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

                                                                - แบบสำรวจข้อมูล(รม.01) ด้านพืช ได้แก่ ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  ข้าว  พืชไร่ พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ  และสมุนไพร  ให้ผู้นำในหมู่บ้านช่วยกับสำรวจข้อมูลดังกล่าว เป็นรายพืช  รายเดือน  สำหรับรายละเอียดข้อมูล ได้แก่ เนื้อที่ยืนต้น  เนื้อที่ปลูกใหม่  เนื้อที่ปลูกซ่อมในพื้นที่เสียหาย  เนื้อที่เสียหาย  เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตรวม  เนื้อที่ยืนต้นเมื่อวันสิ้นเดือน (คงเหลือ)  และราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย

                                                                - การช่วยเหลือภัยธรรมชาติ ปี 2551  ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการตรวจสอบ เลขที่บัญชี 

รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือ   สำหรับปัญหาได้แก่  เกษตรกรส่งหมายเลขบัญชีมาให้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ ยังไม่ถูกต้อง  และบางรายยังไม่ส่งหมายเลขบัญชีมาให้  ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์  กำลังแก้ไขข้อมูลดังกล่าว เพื่อจะได้ส่งไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เพื่อให้ทางจังหวัดฯ ดำเนินการต่อไป

                                                                - การขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ให้ผู้นำในหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร  มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิ์ประโยชน์จากการดำเนินงานตามมาตรการของภาครัฐ

                                                                - การร่วมงาน ฉลอง 36 ปี กรมวิชาการเกษตร มหกรรมวิชาการเกษตรภาคใต้ตอนบน  ระหว่าง วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552 ณ  ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี ม.4 ต.ท่าอุแท  อ.กาญจนดิษฐ์

ช่วยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกร ผู้สนใจ ร่วมงาน ดังกล่าว  ภายในงานชมการสาธิตการปลูกผักแบบใช้สารละลายไฮโดรโพนิกส์    การสาธิตการทำน้ำข้าวกล้องงอก  แปลงเรียนรู้ทฤษฎีใหม่  การผสมเกสรปาล์มน้ำมัน  การผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน  แปลงอนุบาลต้นกล้าปาล์มน้ำมัน  ชมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน  ห้องปฏิบัติการปาล์มน้ำมัน   คลินิดเกษตร  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิต  การจดทะเบียนแปลง GAP/GMP  การต่ออายุใบอนุญาตตาม  พรบ. 3ฉบับ  ตอบปัญหาทางการเกษตร  แจกเอกสารวิชาการ  นิทรรศการของหน่วยงานราชการ/เอกชน  เป็นต้น  

                                                                - ขอขอบคุณผู้นำท้องถิ่นทุกคนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

                                                                1.4 การชำระภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือน ปี 2552

                                                                1.5 การป้องกันดูแลยาเสพติด

                                                                1.6 การป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้

                                                                1.7 การทำบัตรใหม่แรงงานต่างด้าว    ให้ติดต่อที่กรมแรงงาน  สำหรับอำเภอกาญจนดิษฐ์  จะกำหนดจัดทำในวันที่ 1 กรกฏาคม 2552

                                                                1.8 การสอบสิทธิ สปก. สำหรับผู้ที่มีใบนัดสอบสิทธิ์  (สปก. ตกค้าง)

วันที่ 17 มิถุนายน 2552  ณ อบต.ท่าอุแท เวลา 10.00 -  15.00 น.

                                                                1.9 ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่  ส่งรูป ขนาด 2 นิ้ว  เพื่อลงเว็บบอร์ดอำเภอกาญจนดิษฐ์

                                                                1.10 การส่งคำขวัญหมู่บ้าน

                                                                1.11 การประชุมสมาคมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ เรื่องการจัดงาน

                                                                1.12 เรื่องความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ตำบลท่าอุแท

                                                                1.13 เรื่องติดตามครั้งที่แล้ว  การจัดตั้งกองทุน

                                                                1.14 เรื่องแจ้งการประชุมประจำเดือนต่อไป  วันที่ 15 กรกฏาคม 2552    ศาลาหมู่บ้าน บ้านหัวเตย  หมู่ที่ 13  ตำบลท่าอุแท

                                                                1.15 เรื่องอื่นๆ

                                                                                - การแข่งขันกีฬาอำเภอกาญจนดิษฐ์

                                                                                - ความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน

ม.1         ไม่มี

ม.2         โจรงัดบ้าน

ม.3         ไม่มี

ม.4         ถังแก๊สหาย จำนวน 1 ถัง

ม.5         ไม่มี

ม.6         งัดบ้านพัก ผู้กำกับสถานีตำรวจ

ม.7         ไม่มี

ม.8         รถจักรยานยนต์ หาย  1  คัน

ม.9         ป่าไม้จับแกนไม้

ม.10       ไม่มี

ม.11       ไม่มี

ม.12       ไม่มี

ม.13       ไม่มี

                                                                                - ชี้แจงสมาชิกใหม่  หากใครขาดการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ที่ศาลาประชาคมอำเภอกาญจนดิษฐ์  จะถูกหักเงิน จำนวน 100 บาท   และหากขาดการร่วมประชุมสัญจร

กำนัน ผู้ใหญ่ แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลท่าอุแท   จะถูกหักเงิน จำนวน 150 บาท  หากเข้าร่วมจะเก็บเงิน จำนวน 50 บาท

                                สุดท้ายนายสมโชค  น่วมนวล   กำนันตำบลท่าอุแท  ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้มีข้อซักถาม  หรือข้อเสนอแนะ ในการร่วมประชุมในครั้งนี้   และกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่เกษตร  ผู้ใหญ่ แพทย์ สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลท่าอุแท  และพ่อครัว ของหมู่ที่ 12 บ้านช่องเนียง  และได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง  ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน

                      ผู้ใหญ่น้องใหม่ แนะนำตัว                                                                                          ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

บรรยากาศการประชุมสัญจร ฯ

นายสิทธิชัย   ช่วยสงค์

                                                                                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

                                                                                  สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์

                                                                                   โทร. 08-9963-3078 ,  0-7737-9013

                                                                                                     16 มิถุนายน 2552

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรกาญจนดิษฐ์

หมายเลขบันทึก: 268587, เขียน: 16 Jun 2009 @ 16:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

.แวะเข้ามาอ่านการประชุมด้วยค่ะ

.ดีค่ะ ได้ความรู้ใหม่จากการประชุมด้วยค่ะ

สวัสดีครับ

  • อำเภอ ลองสัญจร บ้างก็ดีนะ ลองดู.
IP: xxx.173.37.218
เขียนเมื่อ 

ผู้ใหญ่แบน แบะๆๆๆๆๆๆๆๆ