ในระหว่างวันที่  16 มิถุนายน  2552 - 2 กรกฎาคม 2552  จำนวนวันทำการ รวม  11  วัน เป็นกำหนดการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ปีการศึกษา 2552  ของโรงเรียนเชียงกลมวิทยา อ.ปากชม  จังหวัดเลย

       การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งนี้ มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 589 คน  โดยมีเป้าหมายในการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ  คิดเป็นร้อยละ 100

      พื้นที่การออกเยี่ยมบ้านของนักเรียน ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเชียงกลมวิทยา มีหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 ตำบล ในอำเภอปากชม  รวม 20 กว่าหมู่บ้าน ดังนี้

  • ตำบลเชียงกลม  จำนวน 8 หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านเชียงกลม  บ้านนา  บ้านโนน  บ้านกลาง  บ้านโพนทอง  บ้านปางคอม  บ้านห้วยผักกูด  บ้านซำไฮ

  • ตำบลปากชม  จำนวน  4  หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านนาค้อ  บ้านวินัย  บ้านห้วยเป้า  บ้านห้วยเทียน

  •  

    ตำบลชมเจริญ จำนวน  4  หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านชมเจริญ  บ้านชมน้อย  บ้านห้วยอาลัย  บ้านแก่งปลาปก  

  •  ตำบลห้วยบ่อซืน  จำนวน  4  หมู่บ้านหลัก ได้แก่ บ้านห้วยบ่อซืน  บ้านวังผา  บ้านนานกปีด  บ้านเลิง

      การดำเนินโครงการครั้งนี้ มีเอกสารการดำเนินงานดังนี้ 

  1. และเอกสารประกอบการดำเนินงานอื่นๆ

      บันทึกหน้า คงมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านมาฝากกัน

 

*_*