จากการที่ได้ดูวีดีโอ  ชีวิตของครูใหญ่ที่เป็นนักพัฒนา  ซึ่งมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตในสังคมที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานหรือทุกอย่างด้วยความตั้งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริง

         ในการที่จะเป็นนักพัฒนามืออาชีพได้นั้น ต้องมีแรงจูงใจเพราะต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มาก จึงมักพบกับปัญหาค่าง ๆมากมาย  จึงต้องสร้างกำลังใจให้กับตนเอง  เพื่อเป็นแรงผลักดันให้มีความมุ่งมั่นในการทำงานต่อไป