ในการคำนวณค่าสถิติ ความแปรปรวน หรือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสอง นั้น
บางครั้งใช้สูตร 

[; \frac{ \sum(x-\bar{x})^2 }{n} ;]

 

แต่บางที ก็ใช้สูตร

[; \frac{ \sum(x-\bar{x})^2 }{n-1} ;]

 

บางทีใช้ n บางทีใ้ช้ n-1 เป็นตัวหาร   เพราะเหตุใดหรือ?

 

ตำราหลายเล่ม บอกว่าเป็นความแตกต่าง ระหว่างการคำนวณกับค่าประชากร กับการคำนวณกับกลุ่มตัวอย่าง โดยสรุปถ้ากำลังคำนวณค่าความแปรปรวนกับประชากรโดยตรงให้ใช้ [; \frac{ \sum(x-\bar{x})^2 }{n} ;]  แต่ถ้ากำลังคำนวณกับกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มขึ้นมาจากประชากร ควรใช้ [; \frac{ \sum(x-\bar{x})^2 }{n-1} ;]  แทน

 

เนื่องด้วยต้องมีการปรับค่าการคำนวณนิดหน่อย ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในเอกสารด้านล่างนี้

(สามารถ download ได้ ที่นี่ )

SDProve_draft01

Thanks to @chonho เพื่อนรวมห้องที่ให้ข้อมูล และให้ผมมาสร้างเป็นเอกสารแจก

(ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสอบถามผมได้โดยตรงครับ)

---
ผมหายไปนาน เพราะติดสอบใหญ่ (คล้าย ๆ ติดไข้หวัดใหญ่ นะครับ แต่ไม่ใช่)
ตอนนี้สอบเสร็จแล้วเลยแวะมาทักทาย

:-)