รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2552

      สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน เม.ย. 52  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

 1.รายงานฐานะการเงิน     เม.ย. 52                     จำนวน  1  ฉบับ   หลักฐาน

 2.แยกประเภททั่วไป        เม.ย. 52                      จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

 3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย    เม.ย. 52                      จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

 4.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส เม.ย. 52                    จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

 5.ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย  เม.ย. 52                     จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

 6 เงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 เม.ย. 52           จำนวน  1  ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)