อบรมการฉายรังสีอาหารและผลิตผลการเกษตร การเพิ่มคุณค่าอัญมณี การควบคุมกำจัดแมลงโดย

คลินิกเท๕โนโลยี ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมมากมาย ที่ท่านสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. เรื่อง “การฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร”
2.  เรื่อง “การเพิ่มคุณค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี”
3.  เรื่อง “การควบคุมกำจัดแมลงโดยการฉายรังสี”

1. เรื่อง “การฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร”


ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุมเทา – ทอง อาคารบริการวิชาการ 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อการใช้ประโยชน์ จากรังสีในชีวิตประจำวัน และเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลแช่แข็ง ผักและผลไม้แปรรูป ผลไม้สด ได้แก่ มะม่วง มังคุด ลำใย เงาะ และสับปะรด และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-3874-5900 ต่อ 4312 4313 4320 ต่อ 101-106
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 "

2.  เรื่อง “การเพิ่มคุณค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี”

ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุม 509 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ประกอบการด้านอัญมณี และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่ฝ่ายฝึกอบรม โทร. 0-3874-5900 ต่อ 4312 4313 4320 ต่อ 101-106
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549

3.  เรื่อง “การควบคุมกำจัดแมลงโดยการฉายรังสี”

ในระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ ห้องประชุม 509 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
จึงเชิญบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เป็นต้น และเกษตรกร เข้ารับการอบรม
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อที่ฝ่ายฝึกอบรมโทร. 0-3874-5900 ต่อ 4312 4313 4320 ต่อ 101-106
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549

หลักสูตรอื่น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)