ใกล้จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 แล้ว  หลายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียน นำร่องการใช้หลักสูตร และโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ก็ต้องมีหลักสูตร  ใช้กันแล้วนะคะ 

ครูอ้อย.....เพิ่งจะจัดการเรียบร้อย และจะเขียนหน่วยการเรียนรู้ต่อไปค่ะ  หากท่านสนใจ สาระการเรียนรู้รายปี  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  ท่านคลิกอ่านได้  หรือ โหลดไปได้เลยค่ะ.....ไม่หวง

***** ที่นี่ *****
บันทึกที่น่าสนใจ
*****
การเขียนหน่วยการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ 
ที่มาของ..โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมชั้นป.4-6 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและเวลาในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
รูปแบบการออกแบบการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ 
โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)