วันสุดท้ายของการอบรมวันที่  29 เมษายน 2552  นักเรียนในศูนย์เครือข่ายคุณภาพวังพญาหนองจิกได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มเล็กโดยมีวิทยากรชำนาญการคือคุณครูเขียมศรี  ราชบุตรได้นำวิธีการนำเสนอผลงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่นำหลักการทำหนังสือเล่มเล็กเฉพาะวิชาภาษาไทยเท่านั้น ยังนำวิธีทำหนังสือเล่มเล็กกับวิชาอื่นๆได้ด้วย


คุณครูเขียมศรี  ราชบุตรได้นำวิธีการนำเสนอผลงาน

การทำหนังสือเล่มเล็กให้นักเรียนได้ทำเป็นรูปเล่ม

คุณครูทั้งหมดที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับนักเรียน

วิทยากรประจำกลุ่มฐานกำลังอธิบายให้นักเรียนฟัง


หน้าตาหนังสือเล่มเล็ก

       เมื่อกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็กเสร็จแล้วนักเรียนได้ช่วยกันสรุปกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มว่าประทับใจสิ่งใดบ้างตั้งแต่อบรมมานั้น  พร้อมทั้งจัดนิทรรศการสรุปผลงานทั้ง  8 ฐานที่ผ่านมาในระยะเวลา  3  วันว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องนำมาจัดนิทรรศการและรองผู้อำนวยการศูนย์ก็ได้ทำพิธีปิด " ที่สำคัญคือ  ท่านได้กล่าวว่าภาษาไทยนั้นมีความสำคัญมากสำหรับจะนำมาใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากว่า  ทางสามจังหวัดต้องใ้ช้ภาษามลายูควบคู่ไปกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นนักเรียนจำเป็นจะต้องใช้ภาษาไทยเกี่ยวกับทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน เพื่อให้เิกิดทักษะเพื่อจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะกับภาษาท้องถิ่นของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ "

.....................................................................................................................................