วันนี้สรุปผลของการออกเยี่ยมโครงการฯ ครั้งที่ไปเยี่ยมโครงการของผศ.ดร.นฤมล  แสงประดับ คณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชนบทศึกษา อ.ชนบท  และเยี่ยมโครงการฯ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางกายภาพฯ ณ ห้องประชุม 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อส่งให้คณะกรรมการโครงการติดตามฯ ทุกท่านทราบ / เพ็ญ