ตัวชี้วัดกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ตัวชี้วัดที่1-27(มีทั้งหมด34ตัวชี้วัด)

1

สังเกตและระบุส่วนประกอบของดอกและ    โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอก

   

2

อธิบายการสืบพันธุ์ของพืชดอก การขยาย พันธุ์พืช และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

   

3

อธิบายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกบางชนิด        

         

4

อธิบายการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์        

       

5

อภิปราย วัฏจักรชีวิตของสัตว์ บางชนิด และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     

6

สำรวจ  เปรียบเทียบและระบุลักษณะของตนเองกับคนในครอบครัว

     

7

อธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม     ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละรุ่น

     

8

จำแนกพืชออกเป็น  พืชดอก  และพืชไม่มีดอก     

       

9

ระบุลักษณะของพืชดอกที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว  และพืชใบเลี้ยงคู่ โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

 

10

จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้ลักษณะภายในบางลักษณะและลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์

   

11

ทดลองและอธิบายสมบัติของวัสดุชนิด ต่าง ๆ เกี่ยวกับความยืดหยุ่น ความแข็ง ความเหนียวการนำความร้อน      

 

การนำไฟฟ้า และการความหนาแน่น

         

12

สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำวัสดุไปใช้ในชีวิต ประจำวัน  

       

13

ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ      

   

14

ทดลองและอธิบายความดันอากาศ

         

15

ทดลองและอธิบายความดันของของเหลว

         

16

ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว   การลอยตัว และการจมของวัตถุ

     

17

ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์       

     

18

ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

       

19

ทดลองและอธิบายการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำ     

       

20

ทดลองและอธิบายเสียงดัง เสียงค่อย              

       

21

สำรวจและอภิปรายอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อฟังเสียงดังมาก ๆ 

       

22

สำรวจ ทดลองและอธิบายการเกิดเมฆ  หมอก น้ำค้าง ฝน และลูกเห็บ

     

23

ทดลองและอธิบายการเกิดวัฏจักรน้ำ

         

24

ออกแบบและสร้างเครื่องมือ อย่างง่ายในการวัดอุณหภูมิ  ความชื้น  และความกดอากาศ  

   

25

ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน

     

26

สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ  และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว

   

27

ตั้งคำถาม  เกี่ยวกับประเด็น   หรือเรื่อง   หรือสถานการณ์  ที่จะศึกษา ตามที่กำหนด ให้และตามความสนใจ