เครือข่ายเบาหวานภาคหนือ


เครือข่ายเบาหวาน

สรุปการจัดประชุมการจัดการความรู้แบบบูรณาการ กรณีเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

ระดับ Node ภาคเหนือ  วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 8.30-16.30น ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์สุขภาพเมือง  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

(คณะลิเก เฮ้ย..คณะทำงาน)

บรรยายกาศการทำงาน

 : ทีม node รพ พุทธชินราช ใช้เวลาเตรียมงานแบบสบายๆแต่เร่งรีบ (เอ๊ะไง..) ก็ทำงานแข่งกับเวลา

ที่กระชั้นเข้ามา  เราได้การทำงานเป็นทีม โดยพี่นู๋ ตระเตรียมเอกสาร วาระการประชุม ความเรียบร้อยต่างๆแบบเนี๊ยบ..  พี่อ้อ เจ้าแม่ forward mail ก็ประสานงานทางอากาศ ได้เป็นอย่างดีให้เราและเครือข่ายติดต่อกันด้วยความรวดเร็วทันใจ   น้องอุ๋ย  

วิ่งถ่ายรูป สลับกับดูแลความเรียบร้อยเรื่องอาหาร   อ.นิพัธกับพี่โต้ง ก็ติดตาม กำกับงาน แบบสบายๆ แต่คงประเด็นสำคัญของ ประเด็นการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  อ้อรับประสานเครือข่ายร.พ พุทธชินราช  หนังสือเชิญจากพรพ.  และเกริ่นนำเรื่องตัวชี้วัด TCEN

 

08.30 น.          -  ลงทะเบียน

09.00 น.          -  เปิดประชุม โดยนพ.นิพัธ กิตติมานนท์ และชี้แจงรายละเอียดเรื่อง

·       ความเป็นมาของ เครือข่าย KM เบาหวาน ระดับ Node ภูมิภาค ที่เข้า KM workshop   เมื่อ 2-3 กุมภาพันธ์ 52 ที่ผ่านมาทำอะไรบ้าง และสิ่งที่จะทำต่อไป

·       ความเป็นมาของ TCEN เครือข่าย  TCEN

·       จุดเริ่มต้น KM DM ของเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

·       กิจกรรมในงานมหกรรม KM DM ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา

(บรรยากาศแบบมุ่งมั่นตั้งใจ แต่ไม่ซีเรียส นะคะ)

11.00 น  อ้อเกริ่น เรื่อง งานเบาหวานกับ รายละเอียดโครงการเครือข่ายพัฒนาเวชปฏิบัติที่ดีทางคลินิก

 Toward Clinical Excellence Network (TCEN) การเก็บตัวชี้วัดของ TCEN ที่ได้ไปเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนนักปฏิบัติเบาหวาน node ภาคเหนือ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาศัยตัวชี้วัดที่กำหนดร่วมกันเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  โดยเทียบเคียงกับตัวชี้วัดของ สปสช. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดความสับสน  และบูรณาการงานที่ทำให้เป็นเรื่องเดียวกัน   

Ø เราได้ข้อสรุปว่า มีบางข้อที่สปสช กับ TCEN กำหนดเป้าหมายต่างกัน  กลุ่มจึงเลือก เป้าหมายสูงสุดเป็นหลัก ส่วนโปรแกรมการลงข้อมูล พัฒนาโปรแกรมเดิมที่พื้นที่มีอยู่ และรอดูโปรมแกรมต้นฉบับ ของ TCEN ในวันประชุมใหญ่อีกครั้ง

(วงสนทนาแบบ สบายๆ ที่ทำให้ ความคิดลื่นปื้ด ลื่น ป้าด)

13.00  ร่วม ปรึกษา หารือ วางแผน ขั้นตอนการเตรียมงาน และกิจกรรมต่างๆ เรื่องการจัดตลาด  นัดความรู้ระดับภูมิภาคโดยโรงพยาบาลวิเชียรบุรีเป็นเจ้าภาพ  ได้ข้อสรุป

·       สถานที่ โรงแรมภูแก้วอิมพีเรียล เขาค้อ เพชรบูรณ์  กำหนดระยะเวลาที่ 3 วัน เนื่องจาก พี่ๆ ตัวแทนจาก โรงพยาบาลต่างๆ ต้องการแบบได้จริงๆ เต็มรูปแบบ  ต้องบอกงานทุกคน ใจมาเต็ม 100 (ร่างกำหนดการอยู่ด้านท้าย)

·       การบ้านคือ การค้นหา Best Practice ในพื้นที่ของตน เขียนเป็นเรื่องเล่า และนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2552  

 

สรุปNode ภาคเหนือ

มีโรงพยาบาลสมาชิกในเครือข่าย ทั้งหมด  25 โรงพยาบาล ประกอบด้วย

·       โรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่ง คือ   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง   จ.ลำปาง

·       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

·       โรงพยาบาลประจำจังหวัด 4 แห่ง คือ  โรงพยาบาลแพร่    จ.แพร่ โรงพยาบาลนครพิงค์       จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลสุโขทัย  โรงพยาบาลอุทัยธานี

·       โรงพยาบาลชุมชน  18 แห่ง  คือ โรงพยาบาลสอง   โรงพยาบาลร้องกวาง

โรงพยาบาลเด่นชัย  จังหวัดแพร่ /โรงพยาบาลพรหมพิราม โรงพยาบาลวัดโบสถ์ โรงพยาบาลเนินมะปราง โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก/  โรงพยาบาลปง โรงพยาบาลจุน โรงพยาบาลเชียงม่วน  โรงพยาบาลแม่ใจ  โรงพยาบาลดอกคำใต้  โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา /โรงพยาบาลวิเชียรบรี โรงพยาบาลหล่มเก่า  โรงพยาบาลศรีเทพ โรงพยาบาลหนองไผ่ โรงพยาบาลบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์

          รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้  

1.       Node กลุ่มโรงพยาบาลแพร่

·       พ.ญ.รุ้งรวี                 นิพิฐวัธนะผล         โรงพยาบาลแพร่

·       นาง ศิริวรรณ             คำฝั้น                   โรงพยาบาลสอง

·       นางวัชรี                    ผลมาก                 โรงพยาบาลร้องกวาง  

·       นางสุวรรณา             สุคันธมาลา           โรงพยาบาลเด่นชัย        

·        นางชวัลนุช              ทองคำมั่น              โรงพยาบาลนครพิงค์

·        น.พ.จรัล                  ปันกองงาม            โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง (ติดราชการ)

2. Node กลุ่มโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

·       คุณศรีกันยา  ทาเสนาะ               โรงพยาบาลพรหมพิราม

·       คุณสุดารัตน์  พิมพ์ระเบียบ          โรงพยาบาลวัดโบสถ์

·       คุณ รัตนา มีศิลป์   โรงพยาบาลเนินมะปราง มาแทน(คุณวริสา กิจสวน)                       

·       คุณโสพิศ  วาฤทธิ์                       โรงพยาบาลบางระกำ

3. Node กลุ่มโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

·       นางบุษรารัตน์   คำบุญเรือง         โรงพยาบาลปง 

·       นางนันทิยา   จันมณี                  โรงพยาบาลเชียงม่วน   (ติดราชการ)  

·       นางจันทร์เพ็ญ   ไชยมงคล          โรงพยาบาลจุน     

·       นางเบญจมาศ   เบญจสุขไพบูลย์    โรงพยาบาลแม่ใจ

·       นส.จารุวรรณ    ใจลังกา                 โรงพยาบาลดอกคำใต้

·       นส.วาสนา  ค้ำสกุล                        โรงพยาบาลเชียงคำ (ติดราชการ)

 4. Node กลุ่มโรงพยาบาลวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

·       นส. เอื้อมเดือน นามวิเศษ            โรงพยาบาล.วิเชียรบุรี

·       นางจารวี วัฒนศัพท์                    โรงพยาบาล.หล่มเก่า

·       นางประดับพร มหายาโน โรงพยาบาล.ศรีเทพ

·       นางนวลฤทัย ศรีวังคำ                  โรงพยาบาล.บึงสามพัน

·       นางสายสมบัติ นาถ้ำทอง โรงพยาบาลหนองไผ่ (ติดราชการ)

5. Node กลุ่มโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

·       คุณธัญศรณ์  พุ่มมาก                  โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

·       คุณสมพร ริ้วพิทักษ์                     โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

·       คุณ ณัฐกฤตา วงค์ตระกูล            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทำงานแบบครอบครัวเดียวกัน พ่อนิพัธพาลูกเที่ยว  แม่โต้งพาลูกๆซื้อหวย จ้า

ผู้เล่า รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์

 

หมายเลขบันทึก: 254898เขียนเมื่อ 10 เมษายน 2009 16:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (7)

มั่นใจว่าทีมภาคเหนือเคลื่อนงานได้แน่นอน ขอปรบมือให้ดังๆ ไปเยี่ยมที่นครศรีธรรมราชเมื่อไหร่ จะเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา นะคะ

วันนี้ต้องขอบคุณในเครือข่ายของเรานะอ้อ ที่ทุกคนมาด้วยใจที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานไปด้วยกันได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดตลาดนัดภูมิภาคครั้งต่อไป ที่สำคัญน่าจะได้เรื่องราวดีๆจากการทำงานเบาหวานความดันโลหิตสูงของทีมสหวิชาชีพแต่ละเครือข่ายไปนำเสนอในคราวนั้นด้วย

  • งานเข้าแล้วอ้อ วันี้มีหนังสือดัง และ BBC มาสัมภาษณ์ด้วยนะ...ไม่เชื่อลองดู

ดีจัง..งานเบาหวาน-ความดัน พัฒนาก้าวหน้าไปมากแบบหยุดไม่อยู่เลยนะอ้อ..เพราะมีหัวหน้าคอยสนับสนุนและให้กำลังใจ..อย่างใกล้ชิด แบบนี้ PM ทุ่มเทเต็มที่เลยใช่อ๊ะป่าว...ขอเป็นกำลังใจให้นะ

สนใจผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องรักษาโรคความดันสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด

รับประกันเห็นผล ถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน100%

ไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้น มีการรับรองในหนังสือของนายแพทย์เฉลียว ปิยะชน

ชื่อหนังสือ หลอดเลือดแข็งตีบตันป้องกันได้

ใครสนใจติดต่อมาได้ที่ คุณ ปิยธิดา 083-9539629

คุณ ณัฐชานันท์ 089-1906693

e-mail: aom_phung00@hotmail.com

lipon_phoo@hotmail.com

สวัสดี หญิงอ้อ แอบชื่นชมความพากเพียรเอาใจใส่เรื่องเบาหวานของโรงพยาบาลพุทธชินราชมานานแล้ว เคยไปร่วมกิจกรรมที่อิมแพ็คในรายการ walk rally ยังจำความมุ่งมั่นของทีมงานในแต่ละฐานความรู้ได้ แต่ก็ได้แต่รับข้อมูลและอึ้งกับความสามารถ แต่คิดว่าเราคงทำไม่ได้เพราะมีความท้อแท้กับผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากผลลัพธ์ที่เราต้องการมันไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งไว้และทีมงานเราก็ยังเป็นจิ๊กซอแยกส่วน แต่ตอนนี้ต้องเริ่มทำงานตามนโยบายฯ ก็เลยอยากขอความช่วยเหลือจากหญิงอ้อ ดังนี้ ตัวชี้วัดเบาหวานของ สปสชปี 53 โรงพยาบาลพุทธฯ ดำเนินการแล้วมีอุปสรรคอย่างไรบ้าง แล้ว TCEN ล่ะเป็นอย่างไรบ้าง อีกอย่างคืออยากได้กรอบแนวความคิดในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเช่นกรอบข้อมูลที่ควรมี ความรู้ที่ควรมี เทคนิคที่ควรทำเป็นต้น ขอบคุณล่วงหน้า เพื่อน วพพพุทธฯ/หญิงเหมียว พิจิตร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี