นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ เป็นผู้อำนวยการ HITAP (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ – Health Intervention and Technology Assessment Program, www.hitap.net )   ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระในสังกัดของ สวรส.   

          ผมได้ประจักษ์ในฝีมือวิจัยนโยบายสุขภาพของ นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ เมื่อได้ฟังท่านรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากมาตรการบังคับใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (CL) ในประเทศไทย”   ต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๒

          ตอนฟังการนำเสนอก็รู้สึกว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ   ต่อเมื่อซักถาม คำตอบของ นพ. ยศ จึงฉายแววความเป็นนักวิจัยนโยบายที่มีความสามารถสูงยิ่ง  สมคำเล่าลือ

          อ่านประวัติของ นพ. ยศ ได้ที่นี่

 

วิจารณ์ พานิช
๑๙ ก.พ. ๕๒

นพ. ยศ ตีระวัฒนานนท์