ตามที่หน่วยงานให้เร่งรัดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตามแบบ ทบก.01 เพื่อรองรับหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ซึ่งกำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น

               ดังนั้น  ผู้เขียนจึงเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือนเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าว และเชิญชวนให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และประสานกับผู้นำท้องที่ของหมู่บ้าน เพื่อแจ้งวันเวลา สถานที่ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรของหมู่บ้านนั้นๆ 

               และวันที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร  มีพี่น้องนักส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ได้เข้าไปช่วยรับขึ้นทะเบียนดังกล่าวด้วย จึงขอขอบคุณมาด้วยใจจริง..ค่ะ  

              โดยในเดือนมีนาคม 2552 มีเกษตรกรตำบลช้างซ้ายขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  จำนวน  175 ราย

                                    Dscf4746                 Dscf4744