ชื่อเรื่อง           รายงานผลการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา 

                          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

ผู้รายงาน         นางเพชราภรณ์   อยู่นาน

ปี พ.ศ.            2551

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถนศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1  ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียน     การสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม         การเรียนการสอนในการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยครูผู้สอนที่ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling)  จากโรงเรียนจำนวน 71 โรงเรียน จำนวน 92 คน และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึ่งเรียนกับครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน      ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงจากโรงเรียน จำนวน 71  โรงเรียน จำนวน 2,248 คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และค่า t-test

                ผลการศึกษา พบว่า

                1. การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามประเด็นดังต่อไปนี้

                     1.1 การประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีระดับ คุณภาพ ระดับดีมาก

                        1.2 การประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.23, S.D = 0.57)

                          1.3 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการนิเทศการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.26, S.D = 0.73)

                2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ก่อนและหลังการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01