นวัตกรรม

รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด การใช้นิทานอีสป เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง                          รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสป

                                      เพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                                      ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษาค้นคว้า              นางเยาวเรศ   กงยนต์

ตำแหน่ง                        ครูชำนาญการ

สถานที่ทำงาน              โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่  47 

                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์   เขต 2

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนในการวิจัย  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม   การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ผู้ศึกษากำหนดประชากรในการศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่  47  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์   เขต 2   จำนวน  6  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

(บุญชม  ศรีสะอาด.  2543 : 41) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้    1)   เพื่อพัฒนาคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   2)  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ที่ผู้ศึกษาสร้างและ

พัฒนาขึ้น  ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

                1. ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.39 ) เมื่อพิจารณาเป็นหลายด้านพบว่าด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ การใช้ภาษา มีความถูกต้อง เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.43)  รองลงมา คือ ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และความสอดคล้องชัดเจนเนื้อหาในนวัตกรรม มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.40)  และด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ความสะดวกในการนำนวัตกรรมไปใช้ มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32) 

                2. ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้านความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดยรวมทั้ง 3 รายการมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ารายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหามีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.55) รองลงมา คือ ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้และความสอดคล้องของนวัตกรรมกับจุดประสงค์นำไปใช้จริงมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32) 

                3.  ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ด้านความสอดคล้องและชัดเจนของเนื้อหาในนวัตกรรม โดยรวมทั้ง  8  รายการมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.40)  เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ารายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การจัดทำนวัตกรรม เนื้อหามีความชัดเจนทุกขั้นตอน และเนื้อหาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติจริงได้ คือมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.55) รองลงมา คือ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรทุกขั้นตอน เนื้อหาให้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และเนื้อหามีความเหมาะสมและทันสมัย มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.32) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ เนื้อหามีความสอดคล้องกันทุกขั้นตอนมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(  = 4.26)     

                4.  ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ด้านความเหมาะสมเนื้อหาในนวัตกรรม โดยรวมทั้ง  8  รายการ มีความถูกต้อง เหมาะสมในระดับมาก  (  = 4.39)  เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ารายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ หัวเรื่องมีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.55)  รองลงมา คือ จุดประสงค์สำคัญ มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.54) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ กิจกรรม มีความถูกต้องเหมาะสม อยู่ระดับมาก (  = 4.26)  

                5.  พบว่าผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ด้านการใช้ภาษา  โดยรวมทั้ง 4 รายการ มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.43) และเมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ารายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ ภาษาที่ใช้สละสลวยเหมาะกับเนื้อหา มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.55) รองลงมาคือ ภาษาที่ใช้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก

(  = 4.54) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ สำนวนภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสมสัมพันธ์กันทุกตอนและสำนวนภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.32)    

                6.  ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ด้านการพิมพ์ภาพและรูปเล่ม โดยรวมเป็น 4 รายการ มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก

(  = 4.39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีผลการประเมินสูงสุด คือ พิมพ์ไม่ผิด ไม่ตก ไม่มีรอยขูดลบ ขีดฆ่า มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.55)   รองลงมาคือ รูปเล่มสวยงาม มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.54) ส่วนรายการที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ นวัตกรรมพิมพ์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสาร มีความถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.26) 

                7.  ผลการประเมินคุณภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ด้านความสะดวกในการนำนวัตกรรมไปใช้ โดยรวมเป็น 2 รายการ มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.32) และเมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและนวัตกรรมนำไปใช้ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก (  = 4.32) เท่านั้น

                8.  คะแนนทดสอบนักเรียนก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด  การใช้นิทานอีสปเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรม

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#การอ่านจับใจความ#นิทานอีสป#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2#โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47

หมายเลขบันทึก: 251423, เขียน: 28 Mar 2009 @ 08:09 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:09 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

วิภาณี พิมสิงห์
IP: xxx.174.194.81
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วย เพื่อจะได้พัฒนาเด็กไทยต่อไป

นางสุชรีย์ บัวอินทร์
IP: xxx.174.194.81
เขียนเมื่อ 

เป็นนวัตกรรมที่ดี เหมาะสมกับนักเรียน ขอให้พัฒนาต่อไป