ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง โดย นายศุภชัย  สกุลแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  จึงมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเรียนการสอนแล้ว  หากท่านใดสนใจก็สมัครเรียนได้ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนังได้ทุกเวลา  ค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษา กศน.ชั่วโมงละ 10 บาท  สำหรับบุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 15 บาท หลักสูตร 30 ชั่วโมง  สนใจสมัครได้ค่ะ