รายงานผลการดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการ

บทที่  3  รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตอบสนอง  กลยุทธ์ ที่ 1

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน             มาตรฐานที่ 1    ปฐมวัย           มาตรฐานที่ 1

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  85.00          

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6 เข้ารับการอบรมวันสุดสัปดาห์ ทุกสัปดาห์

2. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  ไปวัด ในวันสำคัญทางศาสนา  หรือ วันพระ จำนวน 5 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 

3. นักเรียน ชั้น ป. 4 6  จำนวน  35  คน  เข้าค่ายจริยธรรม  1 ครั้ง ต่อ 1 ปีการศึกษา

1. ประชุมชี้แจงบุคลากร

2. ทำปฏิทินปฎิบัติงาน

    1) วันสุดสัปดาห์

    2) วันสำคัญ

    3) วันพระ

    4) เข้าค่ายจริยธรรม

3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ

4. ดำเนินการอบรมนักเรียน ตามปฏิทิน

5. นำนักเรียนไปวัดในวันสำคัญ และวันพระ ตามปฏิทิน

6. นำนักเรียน ชั้น ป4 6ไปเข้าค่ายจริยธรรมที่สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรบพ อ.เมือง จ.พัทลุง7. ประเมินโครงการ

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  จำนวน  65 คน  เข้ารับการอบรมวันสุดสัปดาห์   จำนวน  17  สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ  80.00

2. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  จำนวน  67คน ไปวัด ในวันสำคัญทางศาสนา  หรือ วันพระ  จำนวน 4 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ  80.00

3. นักเรียน ชั้น ป. 4 6  จำนวน  34  เข้าค่ายจริยธรรม  ณ วัดมะนาวหวาน  คิดเป็นร้อยละ  97.14

 

2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ตอบสนอง  กลยุทธ์ ที่ 1

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน             มาตรฐานที่  2  

ปฐมวัย    มาตรฐานที่  2

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  85.00          

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ทุกวัน

1. ประชุมชี้แจงบุคลากร

2. จัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ   

3. ประเมินโครงการ

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ทุกวัน  ทุกคน

 

3. โครงการส่งเสริมการทำงานอาชีพสุจริต

ตอบสนอง  กลยุทธ์ ที่ 1

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน             มาตรฐานที่  3          ปฐมวัย               มาตรฐานที่  3

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  80.00          

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6 เข้าศึกษาเรียนรู้อาชีพในชุมชน 1  อาชีพ

1. ประชุมชี้แจงบุคลากร

2. จัดการเรียนรู้อาชีพในชุมชน

   1) ปลูกผักสวนครัว   2) ทำนา  

   3) ทำสวนผลไม้

   4) ขายของชำ   5) ช่างซ่อมรถ

   6) ทำโรงอิฐ   7) ช่างเสริมสวย

 3. ประเมินโครงการ

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6 เข้าศึกษาเรียนรู้อาชีพในชุมชน 1  อาชีพ ทุกคน

คิดเป็นร้อยละ  100.00

 

 

4. โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตอบสนอง  กลยุทธ์ ที่ 1

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน             มาตรฐานที่  7  

ปฐมวัย    มาตรฐานที่  7

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  90.00          

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน

1. จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  ปีละ  2  ครั้ง

2. นักเรียนชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  มีสุขภาพดี  ร้อยละ  75

3. บุคลากรในสถานศึกษา  มีสุขภาพดี  ร้อยละ  75

4. จัดบริการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคน  ทุกวัน

5. แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน

6. นักเรียนหญิงทุกคนไม่มีเหา

 

 

1. ประชุมชี้แจงบุคลากร

2. ทำปฏิทินปฎิบัติงาน

3. เชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้แก่นักเรียน

4. มอบหมายงานให้นักเรียนแกนนำจัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

5. ประเมินโครงการ

1. จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  ปีละ  2  ครั้ง

คิดเป็นร้อยละ  100

2. นักเรียนชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น ป.6  มีสุขภาพดี  ร้อยละ  85

3. บุคลากรในสถานศึกษา  มีสุขภาพดี  ร้อยละ  95

4. จัดบริการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคน  ทุกวัน

5. นักเรียนแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน

ทุกคน ทุกวัน

6. นักเรียนหญิงทุกคนไม่มีเหา

 

5. โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะ   ดนตรี และกีฬา

ตอบสนอง  กลยุทธ์ ที่ 1

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา                 ขั้นพื้นฐาน             มาตรฐานที่  8   ปฐมวัย           มาตรฐานที่  8

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ  80.00          

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

ขั้นตอนกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น   ป.6  เข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะอย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง

2. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น   ป.6  เข้าร่วมกิจกรรม ด้านนาฏศิลป์  อย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง

3. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น   ป.6  เล่นดนตรีได้  อย่างน้อย คนละ 1 ชิ้น

4. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น   ป.6  เข้าร่วมกิจกรรม ด้านกีฬาอย่างน้อย คนละ 1 ประเภท

1. ประชุมชี้แจงบุคลากร

2. จัดประกวดผลงานการวาดภาพ

3. จัดแสดงบนเวทีในวันสำคัญต่างๆ

4. จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีให้นักเรียนทุกคน

5. เข้าร่วมแข่งขันกีฬา   

    1) กีฬาตำบล

    2) กีฬาอำเภอ

6. ประเมินโครงการ

1. นักเรียน ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้น   ป.6  เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดทุกกิจกรรม ทุกคน

 

6. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายงานผลการดำเนินงานปี 2551 โรงเรียนวัดดอนมะปราง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนวัดดอนมะปราง#รายงานผลการดำเนินงานปี 2551 โรงเรียนวัดดอนมะปราง

หมายเลขบันทึก: 246251, เขียน: 04 Mar 2009 @ 15:01 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)