คณะทำงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)


 

คำสั่งโรงพยาบาลเกาะช้าง

ที่                    /2551

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

 ....................................................................

 เพื่อให้การปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติในหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลเกาะช้าง ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงาน หรือกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขที่สอดคล้องกับวงจรธรรมชาติของความเจ็บป่วย   มิให้เสื่อมโทรมลงไปขณะปฏิบัติงาน  และภายหลังจากการปฏิบัติงาน  การประกอบอาชีพ  หรือการทำงานในบางหน่วยงานอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้  การศึกษาถึงสาเหตุและสืบค้นปัจจัยเสี่ยง  และหาวิธีป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดอัตราสูญเสียและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน  สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเกาะช้าง ได้แก่ ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย หรือคำเตือนต่างๆ หรือใช้เครื่องมือ เครื่องจักรไม่ถูกวิธี หรือไม่เหมาะสมกับงาน  สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย  อาจก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ เช่น ไม่มีระบบเตือนภัย หรือเครื่องจักรไม่มีเครื่องป้องกันอันตราย (Safe Guard) หรืออุปกรณ์ชำรุด และไม่จัดซ่อมให้ใช้การได้เป็นต้น นอกจากนี้สาเหตุที่สนับสนุนอื่นๆเช่นผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้า ขาดจิตสำนึก หน่วยงานขาดฝึกอบรม ขาดการชี้แนะ หรือขาดนิเทศงานให้กับบุคลากรที่เข้ารับมาใหม่  ตั้งแต่เนิ่นๆ  ด้วยเหตุดังกล่าว

จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานดังนี้

1.             นายพงศ์ธร  วงศ์สวรรค์                   นายแพทย์ 5                                         หัวหน้าคณะทำงาน

2.             นายพิษณุ  พูลธนัง                            จพง.สาธารณสุขชุมชน 6                 คณะทำงาน

3.             นายพรเทพ ไวยกูล                            พยาบาลวิชาชีพ 6                               คณะทำงาน

4.             นางสาวมนตรา กูลกัลยา                  พยาบาลวิชาชีพ 6                               คณะทำงาน

5.             นางบุญเรือน เจริญคงคา                  พยาบาลวิชาชีพ 7                               คณะทำงาน

6.             นางจงกล  ดาวเรือง                           พยาบาลวิชาชีพ 7                               คณะทำงาน

7.             นายนิรันดร์  ทองเพิ่ม                       พนักงานขับรถ                                    คณะทำงาน

8.             นางสาวปรียาภรณ์ เตือนจิตต์          จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์              คณะทำงาน

9.             นางสาวอาภรณ์ ย้อนใจทัน              เภสัชกร 4                                             คณะทำงาน

10.      นางสาวอรวรรณ ถือสัตย์ จพง.ทันตสาธารณสุขชุมชน            คณะทำงาน

11.      นายศราวุธ          อยู่เกษม                 พยาบาลวิชาชีพ 4                               คณะทำงานและเลขานุการ

 

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.             จัดทำแผนงาน/โครงการการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากการทำงานของบุคลากรประจำปี ดังนี้

1.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

1.2       จัดทำแผนการควบคุมแก้ไขความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ตรวจพบ

1.3        ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายที่กำหนดขึ้นให้รับทราบภายในองค์กร และติดประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องที่เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ

2.             กำหนดนโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยนโยบายต้องระบุเนื้อหาด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบุคลากรในโรงยาบาลเกาะช้างครบทั้ง 3 ประเด็น

3.             จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่ตรวจพบในโรงพยาบาลเกาะช้างเสนอแก่ผู้บริหาร

4.             ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

4.1 ตรวจประเมินความเสี่ยงในการทำงานเบื้องต้น

4.2 ตรวจยืนยันด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในแผนกที่ตรวจพบ

4.3 สอบสวนภายหลังการเกิดโรคหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน

4.4 ดำเนินการแก้ไขควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบโดยการควบคุมที่แหล่งกำเนิด/ที่ทางผ่าน/ที่ตัวบุคคล โดยการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงพยาบาลเกาะช้าง

4.5 ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ตรวจพบให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อความร่วมมือในการดำเนินงานต่อไป

5.             จัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากร ดังนี้

5.1      มีการตรวจสุขภาพทั่วไป(การตรวจสุขภาพประจำปีและก่อนเข้าทำงาน)

5.2      จัดระบบการประเมินสุขภาพบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพ/ลักษณะของงาน

5.3      ตรวจเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานระหว่างประจำการ

5.4      จัดให้มีระบบการตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

6.             จัดการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ โดย

6.1 มีการให้ภูมิคุ้มกันตามความเสี่ยงของงานเช่นวัคซีนป้องกันบาดทะยัก วัณโรค ตับอักเสบ เป็นต้น

 6.2 มีการดำเนินงานในการป้องกัน ควบคุมโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล

6.3 มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยทั่วไป

6.4 มีการให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละครั้ง

7.             ดำเนินการจัดระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

7.1 จัดเก็บ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์สภาวะสุขภาพ

- ประวัติสุขภาพรายบุคคลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและผลการตรวจสุขภาพ

- บันทึกข้อมูลผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน

- จำนวนและอัตราการเจ็บป่วย/การบาดเจ็บ การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพ

7.2      จัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์สภาวะสุขภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานของบุคลากรเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการแก้ไข

8.              จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/แนวทาง/ขั้นตอนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยจำแนกตามลักษณะงาน

9.              ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ

10.      สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

10.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงประจำปี

10.2 มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันควบคุมแก้ไขความเสี่ยงประจำปี

10.3 มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงและแผนการป้องกันควบคุมแก้ไขการดำเนินงานครอบคลุมแผนกที่สำคัญตามที่กำหนด และมีการพัฒนาแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

 

11.      ให้คณะทำงานอาชีวอนามัย มีการประชุมคณะทำงานอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง หรือปีละอย่างน้อย 6 ครั้ง

 

                        ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หมายเลขบันทึก: 244496เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2009 00:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท