แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวโรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 4 โดยระบบ VDO. Conference

เป็นการทดลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตามกระบวนการ KM ผ่านระบบ VDO. Conference
      เมื่อวันที่ 17 เมษายน ผมได้พูดคุยกับ คุณเกรียงศักดิ์  ทองอิ่ม ผู้ช่วย ผอ.สพท.นนทบุรีเขต 1 ซึ่งผมถือเป็นคุณกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้าน ICT คนหนึ่ง โดยผมได้ปรึกษาว่าอยากหาวิธีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานที่ผมเป็นหัวหน้าคณะ Roving Team นิเทศโรงเรียนในฝันเขตตรวจราชการที่ 4  (ปทุมธานี  นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา และ อ่างทอง) รวม 36 โรงเรียน 7 สพท. ซึ่งเราได้ทำกันมาแล้วร่วม 18 ครั้ง และเราถือว่าเป็นกระบวนการ KM อย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีการเดินทางไปทำกิจกรรมกันตามจุดนัดหมาย  ที่ผ่านมาก็ได้ผลดีทีเดียว  แต่ตอนนี้บริบทเปลี่ยนไป เรามีความจำกัดด้านเวลา ขาดทั้งงบประมาณ และเราเริ่มเบื่อในวิธีการเก่าๆบ้างแล้ว
        คุณเกรียงศักดิ์  ทองอิ่ม ได้เสนอเทคนิคหนึ่งที่โดนใจผมมากคือ  การประชุมโดยระบบVDO.Conferenceที่กำลังเป็นที่นิยมกันมาก  โดยคุณเกรียงศักดิ์อธิบายให้ฟังว่า  เป็นการเชื่อมเครือข่ายการประชุมผ่านวงจรวีดีโอ ที่เราสามารถทำได้ระหว่าง สพท. ทุกจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 4 ที่มีห้องประชุมระบบ VDO.Conference แล้วโดยอาจเริ่มจาก สพท. นนทบุรี เขต 1 ให้เป็นศูนย์ดูแลระบบ VDO.Conference ที่เชื่อมโยงกับศูนย์สารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ เขตตรวจราชการที่ 4 (ปทุมธานี) แล้วจัดให้มีการประชุมแต่ละครั้งพร้อมกันทุก สพท.ใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง โดยท่านจะช่วยดูแลประสานงานในเชิงเทคนิคให้ ส่วนเรื่องเนื้อหาทางวิชาการ และกระบวนการประชุมให้ผมคิดและหารือกับ สพท.เขตอื่นๆดู
           เมื่อผมเริ่มมีความเข้าใจในระบบแล้วก็ได้ลองร่างแผนดำเนินการคร่าวๆ นัดประชุมหารือกับ ศน.ในเขตตรวจราชการที่ 4 จำนวน 7 เขต 18 คน เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ สพท.อย.เขต 1 ทุกคนกระตือรือร้นที่จะร่วมกิจกรรมนี้  พร้อมทั้งร่วมกันร่างแนวดำเนินการเบื้องต้นไว้ดังนี้
           1.กำหนดวันประชุม  (เวลา 10.00-12.00 น.)ประเด็นและเจ้าภาพดูแลบันทึกความรู้ลงบล็อกตามระบบ KM (คุณลิขิต) ดังนี้
-21 มิย 49   ประชุมเรื่อง" การใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ "  จังหวัดนนทบุรี เป็นเจ้าภาพ
-21 ก.ค.49   ประชุมเรื่อง "สานสายใยครูสู่ศิษย์"         จังหวัดปทุมธานี เป็นเจ้าภาพ
-22 ส.ค.49   ประชุมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ"  อยุธยา เป็นเจ้าภาพ
-14 ก.ย.49   ประชุมเรื่อง "การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน"   จังหวัดอ่างทอง  เป็นเจ้าภาพ

                                ฯลฯ

2.  แต่ละ สพท.สรรหาบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น( คุณกิจ )ตามประเด็นการประชุม จากโรงเรียนในฝันรวมทั้งสถาบันพี่เลี้ยง ที่มีความหลากหลาย สพท. ละประมาณ 5 คน รวม 4 จังหวัด อาจประมาณ40 คน ( ส่งรายชื่อและข้อมูลส่วนตัวของคุณกิจทุกคนให้ สพท. เจ้าภาพ ) พร้อมทั้งประสานงานให้แต่ละคนเตรียม“ เรื่องเล่าเร้าพลัง “  ประมาณคนละ 5 นาทีที่เป็น Best Practice เข้าร่วมประชุม
       3. สพท. แต่ละจังหวัดจัดสถานที่ประชุมตามระบบ VDO.Conference ให้พร้อมตามวัน เวลาที่กำหนด โดยให้คุณกิจทุกคนที่ได้รับการคัดสรรจากทุก สพท. ในแต่ละจังหวัดเข้าประชุมในห้องประชุมจังหวัดของตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน

     4. สพท.ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุม จะกำหนดประธานการประชุมซึ่งจะต้องมีความสามารถในการทำหน้าที่กล่าวเปิดประชุมและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก สพท. เล่าเรื่องเร้าพลังอย่างทั่วถึง ( ตามรายชื่อที่แต่ละ สพท. ส่งมา ) ดังนั้นผู้เป็นประธานการประชุมจึงควรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและกระตุ้นให้คนอื่นพูด ( ไม่ใช่พูดเอง )

         5. สพท. จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจะจัดคุณลิขิต ( Note taker ) บันทึกเรื่องเล่าของทุกคนที่เป็นแก่นความรู้ ( ให้ดูแนวทางการบันทึกจากกิจกรรม KM ) รวมทั้งบันทึกภาพ V.D.O การประชุมทั้งหมดลงในซีดี.แจกทุก สพท.และบันทึกลงในบล็อก “ สารสู่ฝัน ” ( www.gotoknow.org/tanes ) ให้เสร็จอย่างช้าในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันประชุม
           ทั้งหมดนี้เป็นเพียงร่างแนวคิดร่วมกันในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะต้องประสานงาน หาความรู้เพิ่มเติม เขียนสคริปต์ และคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

คุณคิด
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

แค่เป็นเพียงร่างแนวคิดร่วมกันในเบื้องต้นเท่านั้น เท่านี้ก็ขอภูมิใจในความคิดที่จะทำงานต่อไปครับ และเป็นแนวทางให้เขตหรือจังหวัดอื่น ต่อยอดไปได้อีกครับ

ประถม  ปิ่นพาน