ผู้ช่วยเกษตรตำบล

โสภา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เกษตรหมู่บ้าน

                 ในอดีตที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเริ่มระยะที่ 1 ในปี 2520-2521 และระยะที่ 2 ในปี 2523-2527 เป็นการปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร ให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สมารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจนสามารถปฎิบัติงานในไร่นาของตนเองได้ โดยมีการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากเกษตรกรผู้นำ โดยกำหนดให้มีการคัดเลืกเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำทางการเกษตร มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงหมู่บ้านของตนให้ดีขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่เกษตรกร

                    และได้กำหนดให้เกษตรกรผู้นำแต่ละหมู่บ้านคัดเลือกเกษตรหมู่บ้าน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบว่าด้วยการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเกษตรผู้นำและเกษตรหมู่บ้าน พ.ศ.2526 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2526 โดยให้เกษตรหมู่บ้านมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

            1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรวางแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน

            2 ชักชวนให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำกิจกรรมในการพัฒนาการเกษตร

            3 แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ต่างๆ

            4 ช่วยกระจายความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลทางด้านการเกษตรไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติ

                      ซึ่งในปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีนโยบายฟื้นฟูเกษตรหมู่บ้านนำกลับมาใช้อีกครั้ง โดยมอบหมายให้เป็นเสมือนผู้ช่วยเกษตรตำบล นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากสำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้นำทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่แล้วในทุกพื้นที่มาช่วยงานทางด้านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้งานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป อย่างยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

วุฒิชัย คุ้มครอง
IP: xxx.142.98.126
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าวันไหนที่จะมีการเปิดรับ

และจะรับจำนวนเท่าไหร่..........หรือว่าเปิดรับแล้ว..........

กรุณาบอกด้วย..ขอบคุณล่วงหน้า

ถ้าใครรู้...............................

สมเกียรติ โสภา
IP: xxx.42.116.76
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณาคัดเลือกในจังหวัดขอนแก่น ครบทุกหมู่บ้านแล้ว ครับ