คนดีสหเวช Happy Soul : 39 อาจารย์ฐิติภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

39 อาจารย์ฐิติภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  39  ขอแนะนำ 
อาจารย์ฐิติภรณ์  เมฆรุ่งเรืองวงศ์  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Titipon

อาจารย์ฐิติภรณ์  เมฆรุ่งเรืองวงศ์

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  1 ส.ค. 51
  • สาขาวิชา  เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์ 
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   16  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)