การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดดำที่ขาแบบฉีดสีขึ้น

Leg Assending Venography

อภิชาติ กล้ากลางชน   อนุ.รังสีเทคนิค
ตองอ่อน น้อยวัฒน์     อนุ.รังสีเทคนิค
วสันต์ ปันเขื่อนขัติย์    วท.บ.รังสีเทคนิค
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อภิชาติ กล้ากลางชน, ตองอ่อน น้อยวัฒน์ และวสันต์ ปันเขื่อนขัติย์.การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดดำที่ขาแบบฉีดสีขึ้น. วารสารชมรมรังสีเทคนิคและพยาบาลเฉพาะทางรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย. 2551, 2(2) : 82-86


การวินิจฉัยหลอดเลือดดำที่ขาแบบฉีดสีขึ้นมีความสำคัญในการตรวจหาภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน ข้อบ่งชี้และขั้นตอนการตรวจเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและให้ได้ผลทางคลินิกที่ดี เพื่อประโยชน์ในการแปลผลและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้


บทนำ
การวินิจฉัยหลอดเลือดดำ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า venography และมีชื่อเรียกอื่นหลายชื่อ เช่น phlebography และ venogram การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดดำนั้นจำแนกหัตถการออกเป็นส่วนๆ โดยการตรวจหลอดเลือดดำที่ขามีได้หลายวิธี แต่หากพิจารณาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย ควรที่จะเลือกใช้วิธีการไม่รุนแรงก่อน เช่น อัลตราซาวน์ดชนิดดอปเปอร์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือดดำ อย่างไรก็ตามการตรวจทางรังสีวิทยาหลอดเลือดนั้นถือได้ว่าเป็นมาตรฐานที่มีความไวและความน่าเชื่อถือในการแปลผลมากที่สุด

การเลือกตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดดำขาแบบฉีดสีขึ้น (Leg Assending Venography) เป็นหัตถการหนึ่งที่กระทำกันมาอย่างยาวนาน มีการรายงานผลครั้งแรกในปี 1954 โดย Greitz T. ในวารสาร Acta Radiology ในหัวข้อ the techinique of ascending phlebography of the lower extremity และได้มีการรายงานผลการวิจัยทั้งในด้านความสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนต่อมาอีกหลายชิ้น เช่น Rabinov and Paulin,1972; Thomas,1972; Spigos et al,1977; Hull,1981; Bettmann et al,1987; Weinmann and Salzman,1994 การทบทวนวรรณกรรมและแนวทางปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการบริการ

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
1. การวินิจฉัยการอุดตันของหลอดเลือดดำในระดับลึก (deep vein thrombosis) โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยการตรวจ doppler ultasound หรือมีอาการบ่งชี้ภาวะหลอดเลือดดำในระดับลึกอุดตันแต่ตรวจไม่พบด้วยอัลตราซาวน์ด
2. เพื่อประเมินความผิดปกติของหลอดเลือดดำ (venous malformation)
3. เพื่อประเมินการวางตัวของหลอดเลือดดำที่ห่อหุ้มก้อนมะเร็ง (tumor encasement)

ข้อห้ามต่อการตรวจ
1. ผู้ป่วยมีประวัติแพ้สารทึบรังสีอย่างรุนแรง
2. ผู้ป่วยหญิงที่ตั้งครรภ์
3. ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบหลอดเลือดและหัวใจขั้นรุนแรง

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจ
1. งดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 3-4 ชม.
2. ตรวจสอบการทำงานของไต ได้แก่ค่า BUN และ Creatinine ในผู้ป่วยเบาหวานจะต้องพิจารณาภาวะขาดน้ำด้วย
3. ให้คำอธิบายขั้นตอนการตรวจ ความเสี่ยงและการลงลายมือชื่อยินยอมรับการตรวจ
4. ลดภาวะวิตกกังวลของผู้ป่วยถ้าจำเป็นโดยให้ผู้ป่วยทานยา diazepam (Valium) ขนาด 5-10 mg.

การดูแลผู้ป่วยก่อนการตรวจ
1. ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้สารทึบรังสีจะต้องมีการให้ยาป้องกันการแพ้ก่อนเสมอ
2. ผู้ป่วยที่มีอาการเท้าบวม ต้องให้ยกขาสูง 4-6 ชม.ก่อนหน้าการตรวจ หรือพันผ้าที่เท้าให้แน่นราว 30-60 นาทีก่อนการตรวจ
3. ผู้ป่วยที่หาเส้นเลือดดำได้ยาก ให้จัดท่าขาในท่าที่ทำให้มองหาเส้นได้ง่ายที่สุด อาจประคบร้อนที่ปลายเท้า หรือใช้อัลตราซาวน์ดช่วยนำทาง หากเป็นรายที่ยากมาก อาจใช้การกรีดผิวหนัง (surgical cutdown) ช่วยเพื่อให้สามารถเข้าถึงหลอดเลือดดำได้
4. การตรวจควรเลือกใช้สารทึบรังสีชนิดไม่มีประจุ (non ionic contrast) ซึ่งมีความหนืดต่ำ โดยควรเลือดความเข้มข้นใกล้กับ 200 mg/ml และหากต้องการลดความปวดเนื่องจากการฉีด ให้ผสม Xylocaine 2% ปริมาณ 2ml กับสารทึบรังสีปริมาณ 50ml

ขั้นตอนการตรวจ
1. การจัดท่าผู้ป่วยมีได้ 2 แบบ ได้แก่

1.1 Greitz technique ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มจาก Rabinov and Paulin โดยให้ผู้ป่วยนอนหงานบนเตียงที่เอียงขึ้น 60 องศา ไม่ต้องรัดขาด้วย tourniquet
1.2 Thomas technique ให้นอนหงายบนเตียงที่เอียงขึ้น 30 องศา และรัดยางที่บริเวณเหนือกว่าข้อเท้า

2. การแทงเข็มเลือกใช้เข็มแบบผีเสื้อ (butter
fly) ขนาด 19-22G ทำการแทงเส้นเลือดดำที่หลังเท้า (pheripheral vein of dorsum of the foot) โดยแทงไปทางนิ้วเท้า จนได้เลือดดำไหลออกมา จึงต่อปลายเข็มเข้ากับสายต่อ (connection tube) หากเกิดการรั่วซึมเล็กน้อยให้เปลี่ยนตำแหน่งแทงเข็มใหม่
3. ทำการฉีดสารทึบรังสีช้าๆ ร่วมกับการถ่ายภาพทางรังสีในตำแหน่งต่างๆ ที่ต้องการ โดยฉีดสารทึบรังสีปริมาณรวม 50-100 ml แต่หากพบว่ามีการรั่วซึมของสารทึบรังสีให้หยุดฉีด และทำการแทงเข็มใหม่แทน แต่ถ้าการรั่วซึมเกิดมาก ให้หยุดหัตถการและทำการประคบร้อน

 

การสร้างภาพทางรังสี
ภาพทางรังสีที่ต้องการจะต้องเป็นตัวแทนของกายวิภาคของหลอดเลือดดำขา

การถ่ายภาพอาจใช้ได้ทั้งระบบถ่ายภาพลงบนฟิล์มและการใช้ระบบ digital spot ของเครื่องฟลูโอโรสโคปีซึ่งจะสะดวกกว่า โดยจะต้องถ่ายภาพในตำแหน่งต่างๆ เมื่อสารทึบรังสีไหลขึ้นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ โดยเริ่มถ่ายภาพแรกเมื่อสารทึบรังสีไหลไปถึง popliteal vein ที่ข้อเข่า ขณะถ่ายภาพที่ตำแหน่งต่างๆ จะมีการเอียงเตียงร่วมด้วย

หากสารทึบรังสีไหลเข้าสู่หลอดเลือดดำระดับลึก (deep vein) ได้น้อย ให้ใช้ tourniquet รัดที่บริเวณข้อเท้า หรือ สูงกว่าเข่า เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันได้ และต้องปล่อยยางรัดเมื่อการถ่ายภาพเสร็จสิ้น ให้สังเกตและบันทึกระหว่างการฉีดว่าจุดใดที่สารทึบรังสีไหลช้า และหากต้องการดูไปถึงหลอดเลือดดำใหญ่ (inferior venacava) ให้ทำการรัดต้นขาหรือให้ยกขาสูงร่วมด้วยการดูแลผู้ป่วยหลังเสร็จการตรวจ
1. หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ให้ส่งผู้ป่วยกลับหอผู้ป่วย และให้รับประทานอาหารและน้ำได้
2. อาจฉีดไล่สารทึบรังสีให้ขับออกมายิ่งขึ้น ด้วย heparinized saline เพื่อลดการเกิด postvenography thrombophlebitis


ภาวะแทรกซ้อน
1. การติดเชื้อ
2. หลอดเลือดดำอุดตันอักเสบ (thrombophlebitis) จะเกิดเนื่องจากการใช้สารทึบรังสีชนิดมีประจุ (ionic contrast media) และแสดงอาการภายใน 24ชม.
3. การรั่วซึมของสารทึบรังสีออกนอกเส้นเลือดไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงระหว่างการฉีด หากพบให้หยุดฉีดทันที ถ้ารั่วซึมน้อยกว่า 10ml จะเกิดผลน้อย ยังคงสามารถแทงเข็มที่จุดอื่นเพื่อการตรวจต่อได้ แต่ถ้ารั่วซึมมากจะต้องทำการประคบร้อนเป็นเวลา 24 ชม. และนวดบริเวณบวมพร้อมทั้งยกขาสูง

สรุป
การตรวจหลอดเลือดดำขาด้วยการฉีดสีขึ้นจะต้องมีการเตรียมผู้ป่วยให้ง่ายต่อการแทงเข็ม และการถ่ายภาพทางรังสีจะต้องให้ได้ภาพที่ดีเพียงพอต่อการวินิจฉัยพยาธิสภาพของผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนจากการรั่วซึมของสารทึบรังสีซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนหลัก เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

บรรณานุกรม
1. Kandarpa K. and Aruny J.E. Handbook of interventional Radiologic Procedures. 3rd, Lippincott Williams & Wilkins, NewYork, 2002
2. http://en.wikipedia.org
3. http://www.e-radiography.net
4. http://www.vascularweb.org
5. http://www.medcyclopaedia.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KENA in IR life

คำสำคัญ (Tags)#venogram#ฉีดสี

หมายเลขบันทึก: 241561, เขียน: 12 Feb 2009 @ 14:31 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 09:59 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

กุ้ง
IP: xxx.173.130.227
เขียนเมื่อ 

สาย cutdown tube สำหรับใสให้ผู้ป่วยแล้วเวลาเอกซเรย์สามารถมองให้สายcutdown ได้นั้นอยากถามว่าสายcutdown tube ซื้อจากบริษัทอะไร เพราะใช้ของคาวาซูมิอยู่ แพทย์บอกว่ามองไม่เห็นเลย ตอบด่วนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ เมล์ [email protected]