แม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย

ภาคเหนือ

     แม่น้ำปิง : มีต้นกำเนิดจากยอดน้ำถ้วย    บนเทือกเขาแดนลาว  ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาว      จังหวัดเชียงใหม่   ไหลผ่านลงไปทางใต้ผ่านจังหวัดลำพูนแล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำวงที่บ้านปากวัง  จังหวัดตาก   แม่น้ำปิงมีความยาวจาก   ต้นน้ำถึงนครสวรรค์    ซึ่งเป็นจุดรวมกับแม่น้ำ  3   สาย   กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา   มีความยาว  600  กม.

     แม่น้ำวัง : มีต้นกำเนิดจากบริเวณทางตอนเหนือของ   น้ำตก

วังแก้วบนทิวเขา   ผีปันน้ำในเขตอำเภอวังเหนือ  จังหวัดลำปาง   ไหลทางใต้ผ่านจังหวัดตาก    ไปรวมกับแม่น้ำปิงที่บริเวณชายฝั่ง   เหนือบ้านปากวังจังหวัดตาก  

 แม่น้ำวังมีความยาวประมาณ    300   กิโลเมตร

     แม่น้ำยม :  มีต้นกำเนิดจากดอยชุมยวม   2   ซึ่งอยู่ทิศใต้ของทิวเขาแดนลาว   ในเขตอำเภอปง   จังหวัดเชียงราย   ไหลผ่านไปทางตะวันตกเฉียงใต้   ผ่านจังหวัดแพร่   สุโขทัย   พิษณุโลก  พิจิตร    แล้วไปรวมกับแม่น้ำน่านที่บ้านเกยชัย   อำเภอชุมแสง    จังหวัดนครสวรรค์      แม่น้ำยม  มีความยาวประมาณ   550    กิโลเมตร

     แม่น้ำน่าน :  มีต้นกำเนิดจากทิวเขาหลวงพระบางด้านทิศตะวันตกในเขตตำบลปอเกลือเหนือ   อำเภอบัว   จังหวัดน่าน   ไหลไปทางทิศเหนือแล้วไปหักทางใต้    

ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์   พิษณุโลก  พิจิตร  แล้วไปรวมกับแม่น้ำยม    ก่อนที่จะไปรวมกับแม่น้ำปิง  และวัง     ที่ตำบลแควใหญ่    จังหวัดนครสวรรค์      แม่น้ำน่านมีความยาวประมาณ   740    กิโลเมตร

      แม่น้ำน่าน   มีเขื่อนเอนกประสงค์กั้นถึง   2   แห่ง  คือ    เขื่อนสิริกิติ์    จังหวัดอุตรดิตถ์    และเขื่อนนเรศวร    จังหวัดพิษณุโลก  

ภาคกลาง

     แม่น้ำเจ้าพระยา  :  เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำปิง   วัง   ยม   น่าน    ที่ปากน้ำโพ   และตำบลแควใหญ่   อำเภอเมือง   จังหวัดนครสวรรค์    ไหลผ่านทางนครสวรรค์ลงมาผ่าน    จังหวัดอุทัยธานี   ชัยนาท   สิงห์บุรี    อ่างทอง    อยุธยา    ปทุมธานี    นนทบุรี    และกรุงเทพมหานคร    แล้วไหลไปออกทะเลอ่าวไทยที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า   และตำบลท้ายบ้าน    จังหวัดสมุทรปราการ   แม่น้ำเจ้าพระยามีความยาวตั้งแต่นครสวรรค์ถึงปากอ่าวไทย    มีความยาวประมาณ    360     กิโลเมตร

      แม่น้ำเจ้าพระยา   มีเขื่อนกั้นน้ำชื่อเขื่อนชัยนาท    หรือเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพื่อกักเก็บน้ำใช้สำหรับการชลประทาน

     แม่น้ำท่าจีน  :  เป็นแม่น้ำที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่อยู่     ตำบลท่าซุง      อำเภอเมือง    จังหวัดอุทัยธานี   และตำบลหาดท่าเสา    จังหวัดชัยนาทแล้วไหลผ่านทางใต้โดยจะมีชื่อเรียกต่างๆ  กันไป    ตามแต่จังหวัดที่ผ่าน    เช่น

-         ผ่านตอนใต้ของจังหวัดชัยนาทจะถูกเรียกว่าแม่น้ำมะขามเฒ่า

-         เมื่อผ่าจังหวัดสุพรรณบุรีจะถูกเรียกว่าแม่น้ำสุพรรณบุรี

-         เมื่อเข้าเขตจังหวัดนครปฐมจะถูกเรียนว่าแม่น้ำนครชัยศรี

-         และเมื่อออกสู่อ่าวไทย    ที่จังหวัดสมุทรสาคร   จะถูกเรียกว่าแม่น้ำท่าจีน          แม่น้ำท่าจีน   มีความยาวประมาณ   300   กิโลเมตร

     แม่น้ำแม่กลอง  : เป็นแม่น้ำที่เกิดจากการรวมกันของแม่น้ำแควใหญ่  

( ต้นกำเนิดจาก  เขาคอสินสะทรีกับเขาในเขตอำเภออุ้มผาง )  และแม่น้ำแควน้อยที่บริเวณตำบลปากแพรก    จังหวัดกาญจนบุรี     เป็นแม่น้ำที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน  เช่นกันคือ

-         จากบริเวณต้นน้ำมาจนถึงจุดรวมกับแม่น้ำแควน้อย  จะถูกเรียกว่าแม่น้ำแควใหญ่ 

หรือแม่น้ำศรีสวัสดิ์

-    บริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรี    จะถูกเรียกว่า     แม่น้ำราชบุรี

-    บริเวณที่ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทรสงครามจะถูกเรียกว่า    แม่น้ำแม่กลอง

         แม่น้ำแม่กลองมีเชื่อมอเนกประสงค์  กั้นถึง  4   เขื่อนคือ   เขื่อนเขาแหลม    เขื่อนศรีนครินทร์   เขื่อนท่าทุ่งนา    และเขื่อนวชิราลงกรณ์     ความยาวของแม่น้ำท่าจีนจนถึงสมุทรสงครามนี้มีความยาวประมาณ    520    กิโลเมตร

     แม่น้ำบางปะกง :  ต้นน้ำเกิดจากการรวมกันของแม่น้ำหนุมานและแม่น้ำปรง

ที่จังหวัดปราจีนบุรี      จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ  กันดังนี้

-         บริเวณที่ผ่านจังหวัดปราจีนจะถูกเรียกว่าแม่น้ำปราจีนบุรี

-         บริเวณที่ผ่านทางจังหวัดฉะเชิงเทรา   จะถูกเรียกว่า  แม่น้ำแปดริ้ว

-         บริเวณที่ไหลออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกงกับอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแม่น้ำบางปะกงมีความยาวประมาณ    230    กิโลเมตร

      แม่น้ำป่าสัก  : มีต้นกำเนิดจากจังหวัดเลยไหลผ่านจังหวัดลพบุรี   สระบุรี 

 และอยุธยา   มีความยาวถึง   500   กิโลเมตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     แม่น้ำมูล :  แหล่งกำเนิดของต้นน้ำอยู่ที่เขาวง กับเขาละมั่งในเขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ แล้วไปรวมกับแม่น้ำชี และไหลออกสู่แม่น้ำโขง ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำมูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร

     แม่น้ำชี :  มีต้นน้ำที่เขาพญาป่อ ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ แล้วไหลผ่าน ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธรแล้วไปรวมกับแม่น้ำมูลที่เส้นแบ่ง เขตอำเภอเขื่องใน    กับอำเภอวารินชำราบ     จังหวัดอุบลราชธานี       แม่น้ำชีมีความยาวประมาณ   765   กิโลเมตร

     แม่น้ำสงคราม   :   มีต้นกำเนิดที่เกิดจากการรวมกันของสาขาลำน้ำที่เกิดจากเทือกเขาพูพาน ไหลผ่านอุดรธานี สกลนคร หนองคาย แล้วไหลออกสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม แม่น้ำสงคราม มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ   420    กิโลเมตร

ภาคใต้

     แม่น้ำคีรีรัฐ   หรือ  แม่น้ำพุมดวง  :  มีต้นกำเนิดระหว่างเขานมสาวกับเขาสก  ( ส่วนหนึ่งของทิวเขาภูเก็ต )    ไหลไปทางทิศตะวันออกแล้วหักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   แล้วย้อนไปทางทิศตะวันออกอีกครั้ง   แล้วไปรวมกับแม่น้ำตาปี  

ที่อำเภอพุนพิน    แม่น้ำคีรีรัฐ   มีความยาวประมาณ    120     กิโลเมตร

    แม่น้ำตาปี  :  มีต้นกำเนิดจากเขาใหญ่ยอดต่ำ     ซึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งใหญ่   

จังหวัดนครศรีธรรมราช      แล้วไหลไปทางทิศเหนือ    เพื่อไปรวมกับแม่น้ำคีรีรัฐ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วออกสู่อ่าวไทยที่อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   นั้นเอง   

 แม่น้ำตาปีมีความยาวประมาณ     232     กิโลเมตร 

       แม่น้ำตาปีจะถูกเรียกว่า    แม่น้ำหลวง   ในช่วงจากต้นน้ำ  ถึง   จุดที่มารวม 

กับแม่น้ำคีรีรัฐ    และจะถูกเรียกว่าแม่น้ำบ้านดอนในช่วงจากจุดที่บรรจบกับแม่น้ำคีรีรัฐ   จนจุดที่ไหลออกสู่อ่าวไทย

       แม่น้ำหลังสวน   :  มีต้นกำเนิดจากทิวเขาภูเก็ต    บริเวณเส้นแบ่งเขตจังหวัดชุมพร   แล้วไหลออกสู่อ่าวไทยที่บริเวณอำเภอหลังสวน    จังหวัดชุมพรนั้นเอง    แม่น้ำหลังสวนมีความยาว      100    กิโลเมตร

      แม่น้ำตรัง  :  มีต้นกำเนิดที่ทิวเขานครศรีธรรมราช    ในอำเภอทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช    ไหลเข้าเขตตรัง      ไปออกสู่ทะเลที่ช่องมะระกาที่อำเภอกันตัง    แม่น้ำตังมีความยาวประมาณ     175    กิโลเมตร