เป็นนักเรียนสถาบันพระปกเกล้าตอนที่ ๗๖(ปัญหาความมั่นคงของประเทศ๑)

ประเทศที่เจริญแล้ว กำลังพัฒนา หรือยังเป็นประเทศที่ล้าหลัง ก็จะดูว่ามีการปฏิวัติหรือไม่ ถ้ายังมีการปกครองด้วยการปฏิวัติก็ถือว่ายัง under develope ประเทศจีน การเมืองการปกครองเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์ ทำไมประเทศเจริญก้าวหน้า เพราะเขาทำที่ For the people

        วันนี้(๖ ก.พ.๒๕๕๒) เรามีโอกาสดีที่ได้ฟังอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ หรือพ่อใหญ่ของชาวอีสาน หรือบิ๊กจิ๋ว ที่คนกรุงเรียกกัน ท่านได้มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงในประเทศไทย  ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านจะพูดเป็นความคิดเห็นส่วนตนที่ได้จากประสบการณ์การทำงานและมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

        ปัญหาความมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงในองค์ประกอบของชาติไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางการทหาร  ตำรวจ หรือหน่วยงานที่มีอาวุธ

ชาติ คือ พี่น้องประชาชน อาจจะเชื้อชาติเดียวหรือหลายเชื้อชาติรวมกันอยู่บนแผ่นดินหนึ่ง มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม มีระบบเศรษฐกิจ    มีการเมืองการปกครองที่สามารถดำเนินการไปได้ มีกองกำลังปกป้องเอกราชอธิปไตยบูรณภาพดินแดน

องค์ประกอบของชาติ   ในหลักการใหญ่ จะแบ่งเป็นความมั่นคงทางด้านสังคมของชาติ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และความมั่นคง

องค์ประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง  เศรษฐกิจสำคัญที่สุด บนความสำคัญนั้นจะต้องมีการเมืองที่ชอบธรรมด้วย

        ในอดีตการทำมาหากินเป็นการเกษตรโบราณ ใช้แรงงานสัตว์ คน การเมืองการปกครอง จะต้องมีผู้นำที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว บังคับให้สะสมอาหารเพื่อการสงครามได้ การเมืองยุคนี้จึงต้องเป็นระบอบเผด็จการ (การเมืองต้องสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ)

        ต่อมาพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรไอน้ำ เป็นการผลิตจำนวนมาก เป็น  Line production ผู้ผลิตมีความสำคัญที่ทัดเทียมกัน เกิดประเด็นเสมอภาค เสรีภาพ  มีชนชั้นกลางเกิดขึ้นมาก พาณิชยกรรม การขนส่ง  ทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจ ใช้ทุนมากขึ้น กลายเป็นระบอบทุนนิยม เป็นการเมืองการปกครองนะบอบประชาธิปไตย

        เศรษฐกิจจะดีได้ ก็ขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

        ประเทศที่เจริญแล้ว กำลังพัฒนา หรือยังเป็นประเทศที่ล้าหลัง ก็จะดูว่ามีการปฏิวัติหรือไม่ ถ้ายังมีการปกครองด้วยการปฏิวัติก็ถือว่ายัง under develope  เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนา  ดังนั้น การจะดูว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือไม่ จึงไม่ใช่ดูว่าประเทศนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่

        การเมืองที่ดีนั้นจะต้องเป็น ของประชาชน Of the people โดยประชาชน   By the people เพื่อประชาชน For the people ตามลำดับ

        ประเทศจีน การเมืองการปกครองเป็นของพรรคคอมมิวนิสต์ ทำไมประเทศเจริญก้าวหน้า เพราะเขาทำที่ For the people

          เราลองมองที่สังคม ถ้าอำนาจทางการเมืองเป็นของใคร ผลประโยชน์ที่ได้ก็จะเกิดกับของชนชั้นนั้น

        ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์ มีอยุธยาเป็นราชธานี บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ามาก มีการวางแผนดำเนินการ เช่น ชลประทาน แต่ของเราในปัจจุบันกลับล้าหลัง หกเดือนแรกขนน้ำมาหาคน หกเดือนหลังขนคนมาหาน้ำ ฮา......

        สมัยรัตนโกสินทร์ ต่อเรือกำปั่นไปขายญี่ปุ่น ประเทศไทยปัจจุบันกองเรือพาณิชย์นาวีมีแต่เรือขนาดเล็ก แต่เรือใหญ่ที่ข้ามมหาสมุทรต้องซื้อจากที่อื่น   (ประเทศอื่นเขามีแต่พัฒนา แต่ประเทศข้าฯถอยหลังเข้าคลอง  อันนี้ผมว่าของผมเอง อิอิ)

        เราพยายามต่อสู้เพื่อการสร้างประชาธิปไตย เอาอำนาจมาให้ประชาชน ถามว่าวันนี้เรามีอำนาจของประชาชนหรือยัง  ขณะนี้เราต่างฝ่ายต่างชี้หน้า ทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลือง ถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงไม่น่าจะมีอย่างนี้

        ถ้าเรามองภาพรวมเศรษฐกิจของคนไทยเป็นรูปสามเหลี่ยม  ที่เป็นคนรวยอยู่ยอด แต่คนจนอยู่ข้างล่าง(ฐานกว้าง) เมื่อดูที่ความสูงของสามเหลี่ยม ความสูงเดิม ๑๒ เท่า แต่ปัจจุบันถึง ๒๐ เท่าแล้ว ถ้าถูกต้องต้องเป็นรูปไข่ไม่ใช่สามเหลี่ยม

        หลักการของการปกครองประชาธิปไตยมี ๕ หลัก

        ๑.อธิปไตยเป็นของปวงชน

        ๒.เสรีภาพของบุคคล

        ๓.ความเสมอภาค

        ๔.นิติธรรม

        ๕.รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

ที่อ้างว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตย จริงๆแล้วจะต้องประกอบกันทั้งห้าหลักไม่ใช่หลักใดหลักหนึ่งแล้วบอกว่าเป็นประชาธิปไตย (นี่...บอกผ่านไปถึงพรรคการเมืองบางพรรคที่บอกว่าฉันเป็นพรรคที่ได้มาจากเสียงของประชาชนสูงสุดในประเทศ ฉันมาจากการเลือกตั้ง ฉันจึงชอบธรรมที่จะจัดตั้งรัฐบาล นี่คือประชาธิปไตย นั้นมาฟังพ่อใหญ่พูดอีกทีไหม..ฮี่ๆ)

        การเรียกร้องรัฐธรรมนูญในประเทศไทย ทำกันมานานและเวลาปฏิวัติรัฐประหารก็อ้างแบบเดียวกันว่าการปกครองไม่เป็นธรรม

        ที่พระบรมรูปทรงม้า ที่หางม้า มีการตอกหมุดทองเหลือง มีข้อความ ณ ที่แห่งนี้ คณะราษฎร์ได้ยึดอำนาจและสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมา  ทำให้เป็นการปลูกฝังความเข้าใจว่าต้องรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะสร้างประชาธิปไตย เราจึงฉีกรัฐธรรมนูญแล้วสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ เรียกร้องจะเอาแต่รัฐธรรมนูญ แต่ไม่เคยเรียกร้องในการสร้างประชาธิปไตยเลย

        เสื้อเหลือง เวลาเสนอต่อสังคมก็จะบอกว่า ให้ดำเนินคดีต่อผู้ประพฤติไม่ชอบที่บ้านพลเอกเปรม ต้องไม่เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ ให้รัฐบาลลาออก ไม่มีข้อเสนอว่าต้องสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นให้ได้

        เสื้อแดง ให้ดำเนินการกับเสื้อเหลือง เอากษิต ออก ให้นำรัฐธรรมนูญปี ๔๐ มาใช้ รัฐบาลต้องลาออก แต่ไม่มีข้อเสนอว่าต้องสร้างประชาธิปไตย

        เราเกิดข้อขัดแย้งในสังคมมานานมาก ถึงปัจจุบัน ๗๖ ปีแล้ว ในปี ๑๗ เข้าป่ายิงกัน  แต่ในที่สุดเราแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนไทยได้ เราแก้ปัญหาพื้นฐาน การเมืองที่เป็นธรรม เพื่อประชาชนต้องทำให้เกิดให้ได้

        ปัญหาวันนี้ยังเบากว่าสมัยก่อน เพราะสมัยก่อนเข้าป่าใช้ปืนยิงกัน แต่วันนี้ใช้ไม้หน้าสามตีกันแสดงว่าเบากว่า...(แฮ่ะๆ พ่อใหญ่...สมัยก่อนยิงกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ตอนนี้ชาวบ้านลุกมาตีกันเองนะพ่อใหญ่...)   ยังมีต่อ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัยการชาวเกาะความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
  • สวีสดีครับ
  • ได้ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองดีมาก นำมาเผยแพร่ผุ้เข้าอ่านจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่มีในหนังสือและที่อื่น นอกจากจะเข้าเรียนเท่านั้น
  • ขอบพระคุณครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เมื่อวานนี้ไปเดินเล่นแถวตลาดสามโคก ปทุมธานี เจอสตรีท่านหนึ่งชวนให้ฟังข้อเสนอของเธอ เธอบอกว่า "ฉันเขียนหนังสือไม่เป็น ฉันอยากเสนอให้เสื้อเหลือง และเสื้อแดงส่งปู่มาฝ่ายละ ๑ คน แล้วให้ปู่ทั้งสองคนมาแข่งกันแทนที่จะยกกันมาข้างละหลายๆคน" ความจริงเธอได้บอกด้วยว่าแข่งอะไร แต่มันรุนแรงไปหน่อยสำหรับผู้สูงอายุ ก็เลยไม่เขียนไว้ในที่นี้ และขณะกำลังฟังเธอพูดเพลินๆ ก็มีคนเดินผ่านมาแล้วบอกกับดิฉันว่าสตรีผู้นี้สติไม่ดี เฮ้อ ฟังอยู่ตั้งนาน แต่ก็ไม่เลวนะ

เล่าให้ท่านอัยการชาวเกาะได้ลองวิเคราะห์ดู เพราะดิฉันไม่ถนัดเรื่องพวกนี้ เห็นว่าแปลกดีก็เลยเอามาฝาก

อ้อ ที่ตลาดสามโคกมีร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่ รสชาดยอดเยี่ยม ว่างๆ ลองแวะไปชิมนะคะ

สวัสดีค่ะ

ศิริวรรณ

เขียนเมื่อ 

อ่านบันทึกของลุงอัยการ...แล้วได้สาระ..ได้แง่คิด...สุขภาพดี..มีสุขนะครับ

สวัสดีครับคุณศรีกมล

สิ่งที่นำมาเสนอ เป็นเรื่องจากที่เรียนมา นำมาลงบันทึกเพื่อให้เพื่อนที่ไม่อยู่เรียนในชั่วโมงสามารถได้เรียนรู้ได้ด้วย กับอยากจะให้ความรู้ดีๆข้อมูลดีๆ ที่ประชาชนผู้อยากเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เรียนรู้ไปด้วย

ยินดีที่คุณศรีกมล รักการเรียนรู้และมาร่วมเรียนรู้กับพวกเราครับ

สวัสดีครับคุณศิริวรรณ

อิอิ ไปยืนฟังคนสติไม่ดีเสนอแนวความคิด เสียดายว่าไม่รู้ว่าเสนอลึกๆให้ทำอะไร แต่การส่งตัวแทนมาแข่งกันก็ต้องดูว่าแข่งกันเพื่ออะไร ความจริงได้คุยกับอดีตนักกีฬาทีมชาติ ท่านบอกว่ากีฬาสร้างคนให้เป็นคนจริงๆ ถ้าคนมาเล่นกีฬาและรู้จักระเบียบวินัย รู้จักเหตุผล ยอมรับในการแพ้ชนะ หรือจะเอาปู่ของทั้งสองข้างมาวิ่งแข่งกัน อิอิ

สวัสดีครับคุณครูพิสูจน์

สบายดีนะครับ คิดถึงครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

- อะไรก็ประชาชน แต่ไม่รู้ว่าใครจะทำอะไรเพื่อประชาชนโดยแท้ สุดท้ายก็เพื่อ ต..(ตนเป็นที่พึ่งของตน)

- "นจน จนไม่รู้จบ คนรวย รวยไม่รู้เสร็จ "

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ แวะมาอ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น ทุกวันนี้สังคมของเราแตกแยก "มีสีเหลือง" "มีสีแดง" แต่ไม่ว่าจะสีอะไรก็อยากให้คนไทยรักและสามัคคีกัน

ไว้มากๆ ก่อนที่ประเทศไทยของเราจะมีแต่ "สีดำ" ( สูญเสียและโศกเศร้าค่ะ )

สวัสดีครับคุณเพชรน้อย

นักการเมืองทุกคนจะต้องพูดถึงประชาชน แต่จะคิดถึงประชาชนจริงหรือเปล่าไม่รู้ และทุกวันนี้ก็จะมีนักการเมืองทั้งสองขั้วแย่งกันแสดงความรักประชาชน แต่จริงๆแล้ว อย่างที่ว่านั่นแหละครับ รักประชาชนหรือรักตัวเองหรือรักผลประโยชน์ของตัวเอง อิอิ

สวัสดีครับคุณอัญชลี

เห็นด้วยครับ สีเหลืองสีแดงมัวแต่ทะเลาะกัน ถ้าต้องใส่สีดำแล้วจะรู้สึก

เขาเคยกลับมาคิดกันไหมว่าสิ่งที่เขาทำกันอยู่นี้เขาทำเพื่อใคร เขามีบุญคุณอะไรนักหนา ที่จะต้องประหัตประหารกันเพื่อคนๆนั้น

อย่าไปโทษเด็กสมัยนี้เลยว่า ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จักวิเคราะห์ ก็คนในบ้านในเมืองทำให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่าง ไม่มีใครชี้แนะถูกผิดที่ถูกต้อง แต่ชี้แนะถูกผิดตามที่ถูกใจ