หินอัคนี เป็นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืด (Magma) จากชั้นแมนเทิลที่โผล่ขึ้นมา เราแบ่งหินอัคนีตามแหล่งที่มาออกเป็น 2 ประเภท คือ

หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rocks) เป็นหินที่เกิดจากหินหนืดที่เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ ทำให้ผลึกแร่มีขนาดใหญ่ และเนื้อหยาบ เช่น หินแกรนิต หินไดออไรต์ และหินแกบโบร

 

 หินอัคนีพุ (Extrusive ingneous rocks) บางทีเรียกว่า หินภูเขาไฟ เป็นหินหนืดที่เกิดจากลาวาบนพื้นผิวโลกเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลึกมีขนาดเล็ก และเนื้อละเอียด เช่น หินบะซอลต์ หินไรออไรต์ และหินแอนดีไซต์
นอกจากนั้นนักธรณีวิทยายังจำแนกหินอัคนี โดยใช้องค์ประกอบของแร่ เป็น หินชนิดกรด หินชนิดปลางกลาง หินชนิดด่าง และหินอัลตราเมฟิก โดยใช้ปริมาณของซิลิกา (SiO2) เป็นเกณฑ์จากมากไปหาน้อยตามลำดับ (รายละเอียดในตารางที่ 2) จะเห็นได้ว่า หินที่มีองค์ประกอบเป็นควอรตซ์และเฟลด์สปาร์มากจะมีสีอ่อน ส่วนหินที่มีองค์ประกอบเป็นเหล็กและแมกนีเซียมมากจะมีสีเข้ม

 

                     หินตะกอน(Sedimentary Rock)

กระบวนการเกิด
: (Sedimentary Process)

หินตะกอนเป็นหินที่มีมากถึง 75% ของหินบนพื้นผิวโลกจะเกิดจากอิทธิพลทางเคมีหรือทางกายภาพ ซึ่งทำให้ตะกอนที่เกิดจากการสลายตัวของหินใด ๆ ก็ได้ จะมีการทับถมและผ่านกระบวน ซึ่งจะทำให้แข็งอัดตัว โดยอุณหภูมิและความดัน จึงกลายเป็นหินตะกอนอยู่กับที่ แต่โดยส่วนมากแล้วมักจะถูกกระแสลม กระแสน้ำ หรือแรงโน้มถ่วงของโลก พัดพาไปสะสมในแหล่งอื่น

แหล่งกำเนิดของตะกอนมาจากหลายทาง เช่น

 • ตะกอนแผ่นดิน (Terrigenous Sediment) ประกอบด้วยอนุภาคที่เกิดสึกกร่อนผุพังของหิน
 • ตะกอนคอกลูเวียม (Collurium Sediment) เป็นตะกอนบนที่ลาดเอียง
 • ตะกอนอนินทรียสาร (Organic Sediment) ประกอบด้วยอนุภาคของซากพืช ซากสัตว์
 • ตะกอนไพโรคลาสติ (Pyroclastic Sediment) เป็นตะกอนที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟแล้วเกิดการตกจม

หินถูกกัดกร่อนทำลาย : หินบนพื้นผิวโลกจะถูกกัดกร่อน ตะกอนที่เกิดจากการกร่อนจะไปสะสมตัวบริเวณอื่น กลายเป็นหินใหม่อีก หินชั้นบางประเภท เช่น หินทราย คงทนกว่าหินชั้นประเภทอื่น จึงเหลือแนวสันเขาหินทรายโผล่พ้นพื้นผิวโลกหลังจาก ลักษณะพื้นฐาน

 • ลักษณะพื้นฐาน

 • มีลักษณะเป็นชั้น

 • แร่มีการลบเหลี่ยมมุมไปบ้าง และมีการคัดขนาดในหิน

 • เนื้อหินจะมีลักษณะของการถูกพัดพา หรือตกตะกอน

 • จะมีแร่ยิปซั่ม เฮไลต์ ซึ่งมาจากสารละลายที่เกิดจากการตกตะกอน

 • จะมีแร่ควอร์ตซ์ แคลไซต์ มาก

 • มีซากดึกดำบรรพ์ปะปนอยู่

 • เป็นหินที่พบมากกว่าหินชนิดอื่น

  หินแปร คือ หินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ และ/หรือ เนื้อหิน (Texture) เดิมไปเป็นหินชนิดใหม่ใต้ผิวโลก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงความดันและอุณหภูมิในสภาพที่ยังเป็นของแข็ง อาจมีส่วนประกอบใหม่มาเพิ่มหรือไม่ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียกว่า การแปรสภาพ (Metamorphism)

 

 

กลุ่มหินตะกอนเศษชิ้น : กลุ่มหินชั้นที่พบทั่วไปเป็นจำนวนหินตะกอนเศษชิ้นที่เิกิดจากเศษชิ้นส่วนของหินอื่น ๆ ในเขตเทือกเขาสูง เศษหินและตะกอนจากการผุพังทำลายจะถูกกระแสลม กระแสน้ำและธารน้ำแข็งพัดพาลงไปยังบริเวณที่ราบลุ่มหรือสู่ท้องทะเล แล้วเกิดการสะสมตัวของตะกอนเป็นหินตะกอนเศษชิ้นใหม่ขึ้นมาหินตะกอนอินทรีย์ : หินที่เกิดจากการสะสมตัวของซากต้นไม้และพรรณพืช เรียกว่า ห แหล่งข้อมูล; http:www.navy.mi.com