เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

ข้อคิดเบื้อต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธหรือพุทธเศรษฐศาสตร์นั้น ก็จับเอาเรื่องมรรค8นั้นเอง มรรค8นี้เป็นข้อหนึ่งในอริยสัจ 4  มรรค8 คือวิถีชีวิตของชาวพุทธ มีอยู่ข้อหนึ่งว่า สัมมาอาชีวะ ซึ่งแปลว่าการเลี้ยงชีพโดยชอบ คือทำงานสุจิตรไม่ผิดศิลธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์ อยู่ภายใต้กฎหมาย การไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะทำจิตใจของผู้นั้นเป็นสุข

ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรมมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ การแยกตัวโดดเดี่ยวเป็นความเชี่ยวชาญฌฉพาะด้าน  ไม่เป็นอิสระจากจริยธรรมแต่ไม่ใส่ใจจรยธรรมไม่อาจจะเป็นแต่อยากจะเป้น  ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ คือ มีความต้องการ การบริโภค  งานและการทำงาน  การแข่งขัน การร่วมมือ ค่านิยมบริโภค เป็นต้น

ลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธมี 2 คือ 1.เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา คือการได้คุณภาพ

2. เศรษฐศาสตร์ มัชฌิมา คือ การไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น