รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2551

         สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 51  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

  1.รายงานฐานะการเงิน   ธ.ค. 51                     จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  2.แยกประเภททั่วไป  ธ.ค. 51                         จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  ธ.ค. 51                     จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  4.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส  ธ.ค. 51               จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  5.ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย  ธ.ค. 51                 จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  6.เงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51      จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)