มข.ประชุมหารือกำหนดกรอบทิศทางการวิจัย ร่วมกับวิทยาเขตหนองคาย


กำหนดกรอบทิศทางการวิจัยเพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องต่อความต้องการของวิทยาเขตหนองคาย

  

วันที่ 14 มกราคม 2552

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เดินทางไปประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมกับ ผู้บริหารของวิทยาเขตหนองคาย (ซึ่งวิทยาเขตหนองคาย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ด้วย

เริ่มประชุมในภาคเช้า

ผู้เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ประเด็นทิศทาง นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประกอบด้วย

« คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.     รศ.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.     รศ.สมปอง  ธรรมศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

3.     รศ.ศักดา   ดาดวง                คณะวิทยาศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

4.     นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์  ผอ.สำนักบริหารการวิจัย

5.     นายสมหวัง  ทองนำ      สำนักบริหารการวิจัย

6.     นางรัชนี  รุ่งวงษ์           สำนักบริหารการวิจัย

 Nk1

รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กล่าวเปิดการประชุม

« คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหนองคาย

1.   ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก         ผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย

2.   รศ.วิรัช  จิ๋วแหย๋ม 

3.   อ.บดี  ปุษยานันท์

4.   ผศ.ภาสกร  แสนจันแดง

5.   อ.ศักรินทร์  นนทพจน์

6.   อ.ภิเษก  ชัยยิรันดร์

7.   ผศ.รัตพงษ์  ฤกษ์ไชโย

8.   อ.ผไทรัฐ  พงษ์ประเทศ

9.   ผศ.พรหมมินทร์  เมธากญจนศักดิ์

10.  น.ส.กรรณทิวา  แสนพรม

 Nk

Nk2

Nk9

Nk8

ประเด็นหารือ เกี่ยวกับทิศทาง นโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของกรอบนโยบายและทิศทาง โดยเฉพาะด้านการวิจัย นั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ถือได้ว่า การที่จะนำมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ นั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบาย ทิศทางที่ชัดเจน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่างๆ

 Nk4

ผลการหารือ

ผู้บริหารได้ตกลงร่วมกันในความร่วมมือที่จะให้วิทยาเขตหนองคายจัดทำกรอบทิศทาง ประเด็นวิจัย ที่เป็นประเด็นหลัก ๆ ในพื้นที่ของวิทยาเขต เสนอต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กรอบที่วิทยาเขตหนองคาย ที่เสนอไปยัง มข.จะถูกบรรจุในกรอบทิศทางการวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการประกาศตามกรอบประเด็นที่กำหนด  ประเด็น/หัวข้อวิจัยหลักๆ ของวิทยาเขตหนองคาย ที่ได้หารือและมีความเห็นพ้องต้องกัน ได้แก่

·        แนวทางการจัดทำกรอบเพื่อกำหนดประเด็นวิจัยที่ชัดเจนของวิทยาเขตหนองคาย หลัก ๆ ได้แก่

o   ประมงน้ำจืด

o   การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

o   การพัฒนาชุมชนต้นแบบ

o   ด้านพลังงานทดแทน

o   ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

o   ฯลฯ

 

·        การสนับสนุนและส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยใหม่ เพื่อพัฒนาไปสู่นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยอาวุโส

·        ผลักดันให้เกิดสร้างผลงานวิจัย เพื่อการเผยแพร่ ตีพิมพ์สู่ระดับมาตรฐานสากล

ภาคบ่าย

        เป็นการพบปะ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยของนักวิจัยที่ได้รับทุน อาทิ นักวิจัยใหม่ นักวิจัยระดับกลาง  และรวมถึงให้นักวิจัย เสนอปัญหา แนวทางต่างๆ ที่เห็นควรให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ เพื่อตอบสนองต่อการทำวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ต่อชุมชน และต่อสังคมต่อไป ซึ่งด้านการสนับสนุน ส่งเสริมให้นักวิจัย ทำวิจัย ดังนี้

·        ทำวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อการจัดตั้งกลุ่มวิจัยให้มีความเข้มแข็งและชัดเจน

·        มีระบบ กลไก ที่เอื้อต่อการทำวิจัย เช่น มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวิจัย

·        มีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการต่างๆ ด้านการวิจัย

·        มีการจัดเวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้นักวิจัยได้รับความรู้ หลักและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

·        ฯลฯ

Nk7

Nk3

ซึ่งผลการประชุม ปรึกษาหารือ ในครั้งนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางวิจัยที่ชัดเจน การกำหนดเป้าหมาย และแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งการส่งเสริม พัฒนาให้บุคลากรได้ทำวิจัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ส่วนนักวิจัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้มีโอกาสที่จะเห็นลู่ทางในการทำวิจัยมากยิ่งขึ้น

ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จักได้กำหนดวันพบปะ เพื่อร่วมประชุมในแผนงานที่วางไว้ร่วมกันในระยะต่อไป

 Nk10

((((นำภาพประชุม หารือ มาฝาก)))))

       

หมายเลขบันทึก: 235490เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2009 08:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง