รายงานความก้าวหน้าของโครงงานวิจัยที่ได้รับทุนจากโครงการ IPUS” รอบ 1

การรายงานความก้าวหน้าโครงการ IRPUS ของนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2551


           เมื่อวันพุธที่  7  มกราคม 2552 เวลา 09.00 - 11.30 น. สำนักงานโครงการ IRPUS สาขา 3  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นาย เฉลิมรัฐ  ยอดกระโทก  และนางสาว ณัฎวลิณคล   เศรษฐปราโมทย์ เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เข้าตรวจเยี่ยมชมการรายงานความก้าวหน้าโครงการ IRPUS  ของนิสิตชั้นปีที่  4  คณะสหเวชศาสตร์  ที่ได้รับทุน จำนวน  3  โครงงาน   พร้อมกันนี้นิสิตได้นำผลงานการประดิษฐ์ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมานำเสนอในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดดังนี้ค่ะ

           ลำดับที่  1  รายงานความก้าวหน้าโครงงาน เรื่อง การออกแบบและการประดิษฐ์อุปกรณ์แผ่นรองสำหรับถ่ายภาพรังสีผู้ป่วยฉุกเฉินในท่า Antero-Posterior Projection และท่า Lateral Projection  โดย  นายถาวร อินศิริ  นายชัยเนตร  วิชัยคำ  และนายธีรพงษ์ ธนะสมบัตร  ซึ่งมีอาจารย์ศุภวิทู  สุขเพ็ง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

          ลำดับที่  2  รายงานความก้าวหน้าโครงงาน เรื่อง  การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยจัดท่าถ่ายภาพรังสีของกระดูกข้อเข่าในท่ายืนรับน้ำหนักด้วยระบบไฮโดนลิค โดย  น.ส.จิรานันท์  สมศรี  น.ส.ณัฐพร ชูไว และ น.ส.มนัญญา พลจังหรีด  ซึ่งมี รศ.มาลินี  ธนารุณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

    

       ลำดับที่  3  รายงานความก้าวหน้าโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์อุปกรณ์วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจอย่างง่าย โดย  นายชัยณรงค์  แก้วทุ่ง น.ส.เมธิรา  ปูเครือ  และ น.ส.เนตรนภา ตาลศิริ ซึ่งมี  อาจารย์วีระพงษ์ ชิดนอก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

        และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณฐาปกรณ์  จันทโณ นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งเป็นผู้ประกอบการร่วมโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์อุปกรณ์วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจอย่างง่าย  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัย คณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้ที่4-1-52

หมายเลขบันทึก: 234094, เขียน: 08 Jan 2009 @ 13:17 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)