หลักฐานตัวบ่งชี้ที่6-1-52

หลักฐานตัวบ่งชี้ที่6.1.2(2)

 

หลักฐานตัวบ่งชี้ที่6.1.2(2)  

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมต่างๆ  ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  2552  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2552

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)