หลักฐานตัวบ่งชี้ที่6-1-52

หลักฐานตัวบ่งชี้ที่6.1.2(1)

หลักฐานตัวบ่งชี้ที่6.1.2(1)  

คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมต่างๆ   ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์  ประจำปีงบประมาณ  2551  มีรายละเอียดดังนี้

แผนปฏิบัติการคณะสหเวชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2551

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)