การแก้ไขปัญหาความยากจน มีแนวทางอย่างหนึ่งคือ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส

การขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม โอกาสในการได้รับความรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

อาชีพในระบบ :  http://www.mew6.com/composer/art/index.php

อาชีพอิสระ : http://www.mew6.com/composer/art/index.php

แหล่งการศึกษา : http://www.doe.go.th/vgnew/education/edushow.asp

แหล่งการอบรมประกอบอาชีพ : http://www.doe.go.th/vgnew/training/traininglistall.asp

แหล่งเงินทุน : http://www.doe.go.th/vgnew/capitalcenter/capitallistall.asp

แหล่งให้ความรู้ในการทำอาชีพเสริม

http://web.ku.ac.th/agri/menu2new.htm : อาชีพเสริมเกษตรกรรม

http://www.konderndin.com/kasat.html : อาชีพเสริมด้านเกษตร

http://www.doae.go.th/prod/index.asp : ข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ

http://www.archeep.com/index.htm : รวบรวมอาชีพเสริมต่าง ๆ

http://www.archeep.com/food/food_index.htm : สูตรทำอาหาร

http://www.archeep.com/drink/drink_index.htm : สูตรทำเครื่องดื่ม

http://www.archeep.com/bakery/bakery_index.htm : สูตรทำขนม

http://www.archeep.com/chemistry/chem_index.htm : สูตรทำผลิตภัณฑ์

http://www.archeep.com/invention/pradit_index.htm : การทำสิ่งประดิษฐ์

http://www.mew6.com/composer/art/index.php : สำหรับผู้สนใจงานศิลป์