วัฒนธรรมไทย

อนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย    หมายถึง  วิถีชีวิตของคนไทยในสังคมไทย  ซึ่งเป็นแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติที่ดีงานและการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ  ที่สมาชิกในสังคมไทยสามารถรู้  เข้าใจ  ซาบซึ้ง  ยอมรับ  และใช้ปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย  ได้แก่

1.            ภาษาและวัฒนธรรม  หมายถึง  ภาษาไทยที่ใช้ในการพูดและการเขียนรวมทั้งงานประพันธ์ที่สร้างสรรค์ที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

2.            มารยาท  หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่สังคมยอมรับ  ได้แก่  มารยาททางกาย  และมารยาททางวาจา

3.            การแต่งกาย  หมายถึง  เครื่องนุ่งห่มที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

4.            ประเพณีและพิธีทางศาสนา  หมายถึง  กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญต่างๆ

5.            ศิลปกรรม  หมายถึง  งานศิลปหัตถกรรม  จิตกรรม  สถาปัตยกรรม  และประติมากรรม

6.            การแสดงและการละเล่น  หมายถึง  การละเล่นและของเล่นของไทย  ดนตรีไทย  เพลงไทยประเภทต่างๆ  และศิลปะการแสดงของไทย

                การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  หมายถึง  ลักษณะการดำเนินงานของผู้บริหารและครูในด้านบริหารและด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ  ให้แก่เด็ก  ได้แก่

1.            ด้านบริหาร  หมายถึง  การวางแผน  เตรียมงานและปฏิบัติงานด้านนโยบาย  หลักสูตร  บุคลากร  สภาพแวดล้อมและงบประมาณในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

2.            นโยบาย  หมายถึง  หลักและแนวทางปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

3.            หลักสูตร  หมายถึง  เนื้อหา  สาระเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4.            บุคลากร  หมายถึง  ผู้บริหาร  ครูในโรงเรียนอนุบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

5.            สภาพแวดล้อม  หมายถึง  ลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ช่วยในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

6.            งบประมาณ  หมายถึง  เงินที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนอนุบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

                ด้านการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการจัดให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย

1.            การวางแผนและเตรียมการสอน  หมายถึง  การเตรียมการในการสอน  รวมทั้งการจัดทำแผนการสอนระยะสั้น  ระยะยาวสำหรับวัฒนธรรมไทยในด้านต่างๆ

2.            การจัดกิจกรรม  หมายถึง  รูปแบบของกิจกรรมที่ใช้ในการสอนวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ ในช่วงเวลาเรียน

3.            การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  หมายถึง  กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนอกเหนือจากกิจกรรมในช่วงเวลาเรียน

4.            สภาพแวดล้อมภายใน  หมายถึง  การจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่างๆ ภายในห้องเรียนรวมทั้งสื่อการสอนต่างๆ  ที่ช่วยในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

5.            การวัดและประเมินผล  หมายถึง  การสรุปผลและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

                ซึ่งผู้วิจัยได้นำการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนอนุบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ไปสอบถามและสังเกตการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของผู้บริหารและครูที่สอนในระดับชั้นอนุบาล 1- อนุบาล 3  ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งการปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับเด็กมีความสำคัญมาก  เพราะเด็กอนุบาลจะต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่โรงเรียน  ดังนั้นครูจะต้องเป็นผู้ปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับเด็ก  ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับเด็กครูจะต้องจัดเข้าไปกับการเรียนการสอน  เช่น  การเล่านิทาน  ครูก็ต้องเลือกนิทานที่มีรูปภาพประกอบ  เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ก็จะทำให้เด็กเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ  โดยที่เด็กได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

                สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนอนุบาล  ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก  คือ  ครูต้องการปลูกฝังวัฒนธรรมใดให้กับเด็ก  ครูก็ต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กดูก่อน  และครูสามารถจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับเด็กได้ตลอดทั้งวันที่มีการเรียนการสอน  ก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้  ซึมซับ  และซาบซึ้งในวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  ซึ่งสิ่งที่ครูสอนเหล่านี้เท่ากับว่าเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่คนรุ่นหลัง  และสืบทอดวัฒนธรรมไทยต่อไป...

ถ้าเพื่อนๆ   ต้องการศึกษาผลงานวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนอนุบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  เพิ่มเติมได้ที่หอสมุดแห่งชาติชั้น  5  นะคะ

 

ที่มา  :  ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ . สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนอนุบาล  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร . ปริญญานิพนธ์  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ภาควิชาประถมศึกษา . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546 .

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมไทย

คำสำคัญ (Tags)#วัฒนธรรมไทย

หมายเลขบันทึก: 231357, เขียน: 23 Dec 2008 @ 10:24 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

สวัสดีครับคุณ ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ขออภัยครับที่ตอบคุณช้าไป กำลังทำ ป.เอก อยู่ครับ เลยไม่มีเวลามาตอบกระทู้ อย่างเก่งก็แว๊บเข้ามาอ่านของคนอื่นครับ

  • ยินดีที่ได้รู้จักครับ
  • ยินดีต้อนรับลูกช้างลูก มช. ครับ
  • ขอบคุณครับ
  • เชื่อหรือไม่ตั้งแต่เป็นสมาชิก ยังไม่ได้ศึกษาลูกเล่นในการตกแต่งบล็อกเลยครับ เชยมั๊ยครับ..อิอิ

ขออภัยทุกท่านที่เข้ามาแล้วไม่พบ โทรไปแล้วไม่ได้รับสาย

ที่ผ่านมาผมมีกิจธุระมากจริงๆครับ จึงมาแจ้งให้ทราบครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านมาทักทายและมาเยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาส่งกำลังใจค่ะ

 แวะมาส่งกำลังใจค่ะ

แวะไปที่นี่ นะคะ

★.• •★ ทานอาหาร...ตามกรุ๊ปเลือด...เพื่อสุขภาพที่ดี★... •★

ขอบคุณคุณอรุณรัตน์ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ) ที่เข้ามาทักทายเยี่ยมเยียน

พักนี้ หายไปไหนครับ ไม่เห็นคุณเลยครับ 

ขอบคุณคุณ °o.O ปลายฟ้า O.o°  ครับที่เข้ามาส่งกำลังใจ

ระลึกถึงเสมอครับ

เขียนเมื่อ 

แวะมาอ่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

มารยาทที่ดีต้องมาเยือนบล็อกค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมและฝากคอมเม้นท์ไว้

ชอบมาก การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

เด็กอนุบาลเดี๋ยวนี้ไหว้สวยค่ะ

ขอชื่นชมคุณครูทุกท่านด้วยค่ะ

การ์ตูน
IP: xxx.25.47.56
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะได้ส่งการบ้านแว้วววว ว *0*

น้ำ
IP: xxx.27.246.118
เขียนเมื่อ 

อ่านเข้าจัย

เเป้ง
IP: xxx.27.246.118
เขียนเมื่อ 

อ่านเเล้วมีความรู้มากๆๆ

พนน
IP: xxx.55.15.125
เขียนเมื่อ 

เหตุจาก อาการหวาดกลัวในความจริงที่ตนเสพ ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของพระเจ้า แล้วละเลยการขอบคุณกตัญญูมานาน. ผลจึงเกิดการปิดกั้นในความรู้ต่างๆที่จะนำพาตนเองไปสู่การมีธรรมะได้ครบครัน จึงทำให้ผู้คนในประเทศแคบๆส่วนน้อยของโลก เกิดอาการอ่อนด้อย ปิดกั้น ลบหลู่ในสิ่งที่ตนเองยื่นสมองเข้าไปไม่ถึง. แม่แต่ผู้อาสา อ้างตนเป็นครูบาอาจารย์เอง. ยังอ่อนด้อยทางความรู้เรื่อง ศาสนาอิสลาม ที่ผู้สร้างมนุษย์มาแล้วมากกว่า 6500 ล้านคน(ไม่นับที่ตายไปรอสอบสวน และกำลังจะเกิดมาใหม่อีก) ได้ให้วัจนะ ให้แนวทางอย่างครบถ้วน ทำได้จริง ง่าย ตรง ไร้ความยุ่งยากใดใด ไร้ตัวแทนนายหน้าใดใดที่จะแอบอ้างเป็นนายหน้าบุญกรรม นายหน้าทาน นายหน้าคดีผิด อ้างเป็นดั่งทนาย เป็นดั่งอัยการ. ต่อเพื่อนมนุษย์เลย. อิสลามมีความสุจริต ครบองค์แห่งธรรมที่ผู้ปิดกั้นตัวเองเข้ายังไม่ถึงมากมาย.จงศึกษาให้เข้าถึงแก่นธรรม ไม่ต้องผ่านการพนันใดใด ตัวแทนใดใด พิธีกรรมใดใด ลองดูซิ แล้วท่านจะเลือกเป็นว่า เกิดมาจากไหน และจะไปที่ไหน. ไม่มุ่งหนีคดี มีกิเลสหลุดพ้นไปเป็นอมนุษย์ตามวรรณกรรม ตามมายาคติใดใด. อย่าหวาดกลัวในสันติธรรม ที่ผู้มีพระคุณมอบให้มนุษยชาติเลย. กล้าหาญเถิด. เพราะ คือ สายก ลางที่ท่านทำได้เองทันที.ศึกษาสังคม ศาสนาให้กว้างขวางกว่านี้กันเถิดครับ. 

โฟกัท
IP: xxx.26.252.145
เขียนเมื่อ 

ชอบจัง ขอบคุณสำหรับเนื้อหาค่ะ หนูกำลังทำรายงายเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

บรีส
IP: xxx.55.148.210
เขียนเมื่อ 

ได้ทำรายงานช่งครูแย้ว แต้งกิ้วค่ะ