คนดีสหเวช : Happy Soul : 21 นางดาวรุ่ง ฐาวรดิษฐ์

21 นางดาวรุ่ง ฐาวรดิษฐ์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  21  ขอแนะนำ 
นางดาวรุ่ง  ฐาวรดิษฐ์   นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2290

นางดาวรุ่ง  ฐาวรดิษฐ์

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2545
  • ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
5  ม.ค. 51

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)