การแนะนำให้รู้จัก

Nice to meet you.

A:  Mary, this is Tom. Tom, this is Mary.

Mary:  Pleased to meet you.  หรือ Nice to meet you. /Nice to see you.

Tom:  Pleased to meet you too.  หรือ  Nice to meet you, too. /Nice to see you to.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทักทายความเห็น (0)