Hello, Hi เป็นคำทักทายอย่างไม่เป็นทางการ  ผู้ตอบจะตอบกลับว่า Hello, Hi ตามด้วยชื่อคนที่เราทักทายด้วย

Good morning เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการใช้ทักทายตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเที่ยงวัน

Good  afternoon  เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการใช้ทักทายตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงหกโมงเย็น

Good  evening  เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการใช้ทักทายตั้งแต่หลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน

How are you?  เป็นการถามทุกข์สุขหลังการทักทาย