อากาศเป็นสิ่งจำสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก  ดังนั้นนักเรียนควรตะหนักถึงความสำคัญของอากาศ  และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศ  สมบัติของอากาศ  และเห็นความสำคัญของการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะอากาศกับการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพ  ทั้งสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้