ได้ศึกษาอ่านข้อมูลจาก INTERNET ได้ความรู้ที่เป็นเนื้อหาที่สรุปได้สั้นมาก อ่านแล้วมีความเข้าใจดีจึงขออนุญาตนำเสนอ ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ กระบวนการในการจัดการเพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้ความรู้ได้รับความรู้ที่ต้องการในเวลาที่ต้องการทำให้สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ทำไมต้องมีการจัดการความรู้  - เก็บรักษาความรู้นั้นไว้ - ทราบว่าใครเป็นผู้รู้ในด้านใด - หน่วยงานของท่านควรมีความรู้เรื่องใด แหล่งความรู้อยู่ที่ไหน ในรูปแบบใด จะเข้าถึงและนำความรู้นั้นมาใช้ได้อย่างไร -  ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง