การศึกษาวิชาการบริหารการศึกษานี้ มีความสัมพันธ์กับศาสตร์หรือองค์ความรู้อื่น ๆ มากมายหลายสาขาในอันจะนำมาใช้กับการบริหารผ่านผู้คน นิสิตควรให้ความสนใจกับการใช้องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) ที่ได้จากการอ่านตำรา วารสารวิชาการ และจดจำหลักการสำคัญในอันที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการหล่อหลอมความคิด และกระบวนทัศน์ (paradigm) ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารธุรกิจ จิตวิทยา การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมือง ล้วนเป็นเรื่องที่ทต้องนำมาประกอบใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร อย่างน้อยก็ผ่านกระบวนการคิดที่มีเหตุผล แยบยลเชิงกลยุทธ์ อันไม่มีที่สิ้นสุดของการพลิกแพลงใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง มีคำศัพท์ที่ได้จากการศึกษาวิชาการบริหารมากมายที่ควรจะได้เรียนรู้ เมื่อไปดูตำราวิชาการจากการผ่านตาก็จะพาให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

          จากการสอนนิสิตปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีนิสิตร้องขอให้แนะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผมได้ศึกษาองค์ความรู้การบริหารที่ผ่านมา จึงจะพยายามหาเวลานำมาเติมเต็มในบันทึกนี้ไปเรื่อย ๆ  ในบล็อกสอนนิสิตปริญญาโท ม.บูรพา แม้ว่ามีนิสิตบางท่านนั้นลำบากใจในการนำภาษาอังกฤษไปใส่ในสมอง ด้วยพื้นฐานครรลองการเรียนรู้ในอดีตที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจนั้น สามารถทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้สมสง่ากับค่าแห่งความภูมิใจในปริญญาการศึกษามหาบัณฑิตที่นิสิตน่าจะมีความเข้าใจในศัพท์แสงภาษาอังกฤษเพื่อต่อยอดองค์ความรุ้ในการบริหารการศึกษาอันเป็นวิชาชีพแห่งตน

       1 . นิสัยที่ควรฝึก 7 ประการ หรือเรียกกันว่า 7 Habbits ของ Stephen R. Covey

         1.1 Be Proactive ต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

              1.2 Begin with  the end in mind. เริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจ

               1.3 Put first things first. ทำตามลำดับความสำคัญ

               1.4 Think win win. คิดแบบชนะ ชนะ

                1.5 Seek first to understand, then to be understood. เข้าใจคนอื่นก่อน

                1.6 Synergize  ผนึกกำลังร่วม

                 1.7 Sharpen the saw ลับเลื่อยให้คม

       2.   7 ทัศน์คลาสสิคของ Peter Drucker

            2.1 MBO (Management By Objectives) การจัดการที่มีวัตถุประสงค์

                  2.2 Privatization การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

                  2.3 Professional Management การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

            2.4 Knowledge Worker แรงงานสมอง

                  2.5 Knowledge Based Society สังคมแห่งความรู้

                  2.6 Demographic Change การเปลี่ยนแปลงประชากร

                   2.7 Webucation การศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์  

    3. Reengineering การรื้อปรับระบบ

                   3.1 Re-think     คิดใหม่

             3.2 Re-design    ออกแบบใหม่

             3.3 Re-train     อบรมพัฒนาบุคลากรใหม่

             3.4 Re-tool       ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีใหม่

      4. Risk Management การบริหารความเสี่ยง

       5. Knowledge Management การจัดการความรู้

       6. RBM (Results Based Management) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

        7. KPI (Key Performance Indicator) ตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่

สำคัญ

         8. PBB ( Performance Based Management)  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

         9. TQM (Total Quality Management) การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ

         10. Six Sigma  วิธีการพัฒนาคุณภาพเพื่อหาทางลดข้อบกพร่องหรือพยายามสร้างระดับคุณภาพให้บรรลุระดับ 6 sigma  หรือใกล้เคียงกับสภาวะไร้ข้อบกพร่อง (Zero Defect หรือ Defect Free)

         11. Sustainable Development การพัฒนาแบบยั่งยิน

         12. ACM ( Assessment Center Method) วิธีการประเมินเพื่อสรรหานักบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent)

         

                         (มีต่อ.........โปรดติดตามต่อไป..)