จิระศาสตร์วิทยา เรามาร่วมจิตคิดพัฒนา 6


ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาความดี พวกเราน้องพี่ "จิระศาสตร์"

             ๘. กำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก

ในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเพื่อพร้อมรับการ

ประเมินภายนอกนั้นได้กำหนดยุทธศาสตร์หลัก  ๓ ยุทธศาสตร์ (๓ ส.) ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม

เนื่องจากการบริหารงานโรงเรียน ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามความถนัด ความสามารถของแต่ละบุคคล ในรูปแบบคณะกรรมการต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น      โดยให้คณะครูและบุคลากรทุกคนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนางาน ฉะนั้นการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในจึงเกิดขึ้นจาก จิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน    ในการที่จะผลักดันการดำเนินงานของโรงเรียนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง

๒) ยุทธศาสตร์การตรวจสอบและถ่วงดุล

โดยปกติในโรงเรียนเอกชน    ผู้รับใบอนุญาตหรือเจ้าของโรงเรียนมักจะไม่

เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติสนิทหรือคนใกล้ชิดเข้าไปรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แม้กระทั่งด้านการเงิน  ส่วนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยากลับมองเห็นว่าครูและบุคลากร ตลอดจนกรรมการสถานศึกษาควรจะเข้ามารับรู้ในการดำเนินงานของโรงเรียนในทุกๆเรื่อง  ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบและเป็นการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายบริหารได้  ตัวอย่างเช่น คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน สามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของโรงเรียน ตลอดจนอนุมัติแผนงานโครงการพัฒนาสถานศึกษา  คณะกรรมการสภาครูสามารถพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรร่วมกับผู้บริหารเป็นต้น

๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากร ถือว่าครูและบุคลากรทุกคน

แม้ว่าจะมาทำงานที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาวันเดียว เดือนเดียว หรือปีเดียวก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อโรงเรียน  ดังนั้นโรงเรียนจึงพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและบุคลากรอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการจัดสวัสดิการต่างๆ การจัดกิจกรรมร้อยดวงใจในจิระศาสตร์ การนำไปศึกษา-ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การส่งเสริมความก้าวหน้าในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการจัดสรรเงินปันผลพิเศษในลักษณะ หุ้นลม ให้กับครูและบุคลากรที่ทำงานงานและมีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี

                   การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากการได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.ทั้งสองรอบผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก เป็นต้น

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 226340เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2008 11:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 เมษายน 2012 23:23 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
  • ขอเป็นเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี