จากผลการประเมินความสนใจวารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 2/2548 (ก.ค.-ก.ย. 2548) ทำให้ทราบว่า การเปลี่ยนรูปแบบวารสารจากฉบับพิมพ์เป็น e- journal นั้น ทันสมัยจริงแต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเท่านั้น ยังมีอีกกลุ่มใหญ่ที่มีความต้องการวารสารแบบพิมพ์ เพาระสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้   อ่านที่นี่

ผู้จัดการ