บทบาทห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดออนไลน์คืออะไร..มีความสำคัญอย่างไร

บทบาทห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-library  มาจากคำว่า Electronic Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ในลักษณะผสมผสานการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิตอลและห้องสมุดเสมือน 

         

ที่มา : น้ำทิพย์ วิภาวิน. e-library. 

[ http:// 202.29.15.3/ library/mean_lib.htm] 2545

 

e-Learning คืออะไร ?

e-Learning เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความสะดวกทั้งในเรื่องเวลา สถานที่และค่าใช้จ่าย ซึ่งบทเรียนเหล่านี้ อยู่ในรูปแบบของสื่อผสมแบบดิจิทัล ( Digital Multimedia) ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเสียง และวีดิทัศน์เหมาะกับการศึกษายุคใหม่

เป็นอย่างยิ่ง

 

ที่มา http://www.ram.edu/elearning/index.php

 

การศึกษาตามอัธยาศัย

     การศึกษาตามอัธยาศัย หมายถึง วิธีการที่หลากหลายที่นำไปสู่การเรียนรู้ อาจเกิดขึ้นโดยการถูกผลักดันให้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการสนทนา เกี่ยวข้องกับการสำรวจ และขยายประสบการณ์ โดยไม่อาจทำนายล่วงหน้าได้ เป็นสิ่งที่บังเอิญเกิดขึ้น อุบัติขึ้น(วิศนี ศิลตระกูล และอมรา ปฐภิญโญบูรณ์ , 2544: 2-3)

     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 และแก้ไขพ.ศ. 2545 ระบุว่า ประชาชนจะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการเรียนรู้จะต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (... พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 7)

     ดังนั้น การจัดการศึกษาต้องเอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

          สรุปการศึกษาในปัจจุบันไปจนถึงการศึกษาในอนาคตจะปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องเรียนเสมือน  ( Virtual Classroom) ซึ่งหมายถึง  การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ช่องทางของระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต  ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไปเรียนในเว็บไซต์ที่ออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมคล้ายกับเรียนในห้องเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนโดยมีบรรยากาศเสมือนพบกันจริง  กระบวนการเรียนการสอนจึงไม่ใช่การเดินทางไปเรียนในห้องเรียนแต่เป็นการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของบทเรียนได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ 

        การจัดการศึกษาต้องมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและรูปแบบของห้องสมุดออนไลน์จะมีบทบาทและมีความสำคัญอย่างมากสำหรับการศึกษา การเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ต้องเน้นให้การศึกษาเพื่อปวงชนทุกคน ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงได้ต้องอาศัยห้องสมุดออนไลน์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของคนทุกคนตลอดชีวิต

 

 

 

อ้างอิง :

 

การประยุกต์ใช้ E-Library เพื่อการศึกษา.    [http://209.85.173.132/search?q=cache:UYH2joCKiJIJ:std.kku.ac.th/4630801725/Technology%2520Internet/E-Library.doc]

 

น้ำทิพย์ วิภาวิน.   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-library.   [http://202.29.15.3/library/mean_lib.htm] 2545

 

e-Learning คืออะไร.  [http://www.ram.edu/elearning/index.php]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดออนไลน์ความเห็น (2)

หวัดดี..น้องชาย โผล่มาทักทายอะนะ... ติดตามอ่านบทความห้องสมุดออนไลด์ของเพื่อน ป.โทบริหารการศึกษา ว.เฉลิมกาญจนา จ.ศรีสะเกษ ของพวกเรามาหลายบทแว้ว ขอชมว่าเชย...อะจึ๋ย!!! ล้อเล่น มีความพยายามดีนะ พี่เองอดนอนตื่นมาพิมพ์บทความตอนตี 2 ตี 3 มาหลายวันแระ ตาโบ๋เรย... ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่น 5 5 5 ...

เขียนเมื่อ 

หวัดดี ค่ะ อยู่ดีๆ ก็มาโผ่ ในนี้เฉยเลย... ชอบค่ะ ชอบจิตอาสา .. ชอบอ่านด้วย แวะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิค..

หมายเลขบันทึก

224470

เขียน

21 Nov 2008 @ 12:47
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 12:18
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก