สำหรับบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการประเภทต่างๆ มีดังนี้

1.ตำแหน่งประเภทบริหาร แบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อยภายใน โดยขั้นสูงได้รับเงินเดือน 61,860-63,920 บาท เงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 46,820-51,620 บาท เงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท

 

2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการ แบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย โดยขั้นสูงได้รับเงินเดือน 48,600-57,470 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 22,330-27,450 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท

 

3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ แบ่งออกเป็น 5 ระดับย่อย ได้แก่

3.1 ระดับปฏิบัติการขั้นสูงได้รับเงินเดือน 21,360 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 9,320 บาท

3.2 ระดับชำนาญการขั้นสูงได้รับเงินเดือน 34,630 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 13,770 บาท พร้อมเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท

3.3 ระดับชำนาญการพิเศษขั้นสูงได้รับเงินเดือน 47,100 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 20,260 บาท พร้อมเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท 3.4 ระดับเชี่ยวชาญขั้นสูงได้รับเงินเดือน 57,470 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 24,860 บาท พร้อมเงินประจำตำแหน่ง 9,900 บาท

3.5 ระดับทรงคุณวุฒิได้รับเงินเดือน 61,860 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 28,980 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาท

4.
ตำแหน่งประเภททั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ระดับย่อย ได้แก่

4.1 ระดับปฏิบัติการขั้นสูงได้รับเงินเดือน 17,490 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 5,460 บาท

4.2 ระดับชำนาญการขั้นสูงได้รับเงินเดือน 26,440 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 8,000 บาท

4.3 ระดับอาวุโสขั้นสูงได้รับเงินเดือน 39,640 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 12,730 บาท

4.4 ระดับทักษะพิเศษขั้นสูงได้รับเงินเดือน 57,470 บาท ขั้นต่ำได้รับเงินเดือน 16,490 บาท