AAR : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร  วันที่  29 -31  ตุลาคม  2551 ณ ห้องประชุมนเรศวร 1-5  โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น 9  กลุ่ม แบ่งตามงาน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรโดยมีเจ้าหน้าที่    ผู้บริหารระดับสูง     ระดับหัวหน้า     ซึ่งในคณะสหเวชศาสตร์มีผู้บริหารคือ   ดร.ศิริลักษณ์   ธีระภูธร  ผศ.ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย  คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์   ระดับเจ้าหน้าที่มีการเงินและพัสดุ คือ คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง  และตัวดิฉันเอง ขวัญเรือน   ศรีดี  ซึ่งตัวเองอยู่กลุ่มบริหารงานพัสดุ  ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละคณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระดมความคิดความเสี่ยงทางด้านพัสดุ  นำปัญหาจากการทำงานมาช่วยกันคิดตามแบบฟอร์ม  ที่ทีมงานท่านวิทยากรให้ความรู้  จากสำนักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องขอขอบคุณมาก  ขอบคุณทีมงานจากม.เกษตรศาสตร์ที่นำความรู้  และแนวคิด  ในการมองปัญหา ขอบอกว่าทีมงานเก่งมาก สามารถมองได้ละเอียดทุกงาน  (โดยเฉพาะคุณพี่กรวรรณ  ตันนิติไพศาล) ที่ให้ความรู้ทางด้านพัสดุ  ซึ่งทุกคนที่กลุ่มรุมถามพี่กันซะเรียกได้ว่าพี่พูดจนน้ำลายจะแห้งอยู่แล้ว  ซึ่งแต่ละคณะปัญหาต่างๆ ก็จะคล้ายๆกันบ้าง  ต่างกันบ้าง ดีที่ได้พบปะพูดคุยปัญหาแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีแก้ปัญหา  อยากให้มีเวทีหรือกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกค่ะ   ตัวอย่างที่พวกเราชาวพัสดุช่วยกันคิด ดังนี้ค่ะ 

                  แบบฟอร์ม KU-REM 1-5  click      แบบฟอร์ม KU-REM 6-8    click

   สามารถชมภาพบรรยากาศได้ ที่นี้ค่ะ   http://www.plan.nu.ac.th/ERM_files/foto-erm/index.html