แบบฝึกระบายสีภาพเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและสายตาให้ประสานสัมพันธ์กันเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้ในแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน[